EURAXESS Nätverksprojekt

Diarienummer 2017-05376
Koordinator Göteborgs Universitet - Welcome Services
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med EURAXESS Nätverksprojekt är att göra de aktuella frågorna inom det europeiska EURAXESS-nätverket synliga i Sverige, och att det svenska nätverket ska breddas, utökas och utvecklas. Målet är att antalet aktiva medlemmar i det svenska nätverket ska öka och breddas med fler yrkeskategorier och aktörer. Nyttjandet av den svenska portalen ska öka och vara ett gott stöd för såväl den mobila forskaren som mottagande institution. Att Welcome Services delar rollen som BHO ska göra att aktuella frågor inom stöd för forskarmobilitet förs mellan nationell och europeisk nivå.

Förväntade effekter och resultat

Projektets aktiviteter förväntas öka synligheten för Sverige som forskningsnation och förbättra stödet för forskarmobilitet. Portalen kommer att vara ett verktyg som bidrar till ökad synlighet för aktiva lärosäten och andra aktörer samt en viktig informationskälla. Ett resultat av projektet förväntas bli att nätverket utökas och breddas med fler yrkeskategorier och aktörer samt att trafiken på portalen ökar. Information om vad som diskuteras och vilka frågor som prioriteras på den europeiska nivån ska delges det svenska nätverket och andra instanser som berörs av frågorna.

Planerat upplägg och genomförande

Welcome Services ska arbeta för att öka intresset för EURAXESS på nationell nivå samt ansvara för samordning av det svenska nätverket. Welcome Services ska ansvara för den svenska EURAXESS-portalen, vilken ska fungera som en central informationskälla om Sverige som forskningsnation där aktiva lärosäten och andra aktörer presenteras liksom lediga forskningstjänster och finansieringsmöjligheter. BHO-funktionen i Sverige är genom detta projekt delad, där Welcome Services ska delta i möten, konferenser och studiebesök på europeisk nivå, med uppgift att bevaka aktuella frågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.