Ersättningsmodeller för innovation

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Leading Health Care
Bidrag från Vinnova 980 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt skall ta fram och sprida en praktisk vägledning som kan fungera som stöd för huvudmännens såväl som utförarnas arbete med att väga in ersättningssystem som en relevant faktor i innovationsarbetet. Målet med vägledningen är att stimulera en utveckling av ersättningssystem som möjliggör en vård och omsorg som i högre grad än idag kan motta och omsätta innovationer på ett hållbart sätt.

Resultat och förväntade effekter

Handbok : Ekonomi för förändring ERSÄTTNINGSMODELLER FÖR INNOVATION EN VÄGLEDNING ANNA KROHWINKEL, JON ROGNES, HANS WINBERG

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på den erfarenhet som tagits fram i tidigare utlysningsfas, i kombination med andra relevanta initiativ där vi har insikt, samt baserat på befintlig forskning och kunskap inom området innovation, mottaglighet och implementering. Projektete syftar till att presentera slutsatserna i form av en läsbar och användbar rapport (vägledning), för en relevant publik. Målgruppen är projektledare/verksamhetsutvecklare inom kommun och landsting samt administratörer /beslutsfattare med påverkan på ersättningssystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02605

Statistik för sidan