eGovlab - Nationell demonstrations- och testmiljö för offentlig innovation

Diarienummer 2013-03160
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet eGovlab - Nationell demonstrations- och testmiljö för offentlig innovation syfte är att bidra till en effektivare e-förvaltning. Projektet löper fram till 2017 och är uppdelat i fyra faser. Projektet befinner sig i uppstartsfasen och denna slutrapport täcker första delen av uppstartsfasen. I denna del av projektet har kommunikationen inletts, en projektorganisation bemannats, en första installation av testmiljön upprättats och en fördjupad ansökan för fortsatt finansiering tagits fram. Detta resultat uppfyller väl målen för denna del av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av ett antal delleveranser som syftar till att öka kännedomen om den nationella demonstrations- och testmiljön, upprätta en första teknisk infrastruktur, bemanna basorganisationen och säkra finansiering för projektets fortlevnad. De förväntade effekterna av detta var fördjupade relationer med nyckelintressenter, identifiering av strategiska projekt och handlingsberedskap inför fortsatt finansiering. Detta har uppfyllts och projektet går nu vidare i uppstartsfasen med finansiering, strategiska projekt och bemannad organisation.

Upplägg och genomförande

Upplägget för den första delen av uppstartsfasen har byggt på fortsatt planering parat med kortsiktiga leveranser för att etablera substans i projektet. Vi har lyckats frigöra resurser och bemannat projektet inför våren och samtidigt implementerat en första teknisk infrastruktur. Analysen visar att bredden och komplexiteten i projektet kräver en förhållandevis lång uppstartsfas. Projektet är bemannat och de strategiska projekten startar redan under våren. Det innebär att projektet ligger fas med den övergripande planen och kommer genomföras snabbare än planerat under våren.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.