E!11302, SPARKLE, Karolinska Institutet

Diarienummer 2017-03471
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för laboratoriemedicin
Bidrag från Vinnova 1 959 280 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Genomföra en preklinisk validering av en innovativ strategi mot antibiotikaresistenta Klebsiella pneumoniae. K. pneumoniae är en vanlig sjukhusförvärvad patogen som det finns få behandlingsmöjligheter mot till följd av omfattande resistensutveckling. Behandlingen baseras på monoklonala antikroppar (mAb) som specifikt riktar sig mot antibiotikaresistenta K. pneumoniae. Mot slutet av projektet förväntas det att mAb produkten är klar för klinisk utvärdering.

Förväntade effekter och resultat

Terapeutiska monoklonala antikroppar (mAb) har de senaste åren använts mot resistenta bakterier. Monoklonala antikroppar är effektiva för att känna igen specifika antigener och facilitera att immunsystemet kan neutralisera patogener. Behandlingen med mAb riktar sig mot antigener som producerar en effektiv immunrespons. Processen med att välja antikroppar faciliteras av kunskap om antibiotikaresistens hos K. pneumoniae och studier i djurmodell.

Planerat upplägg och genomförande

Utvalda K. pneumoniae antigenkandidater (in silico screening) kommer att användas för immunisering. B-cells supernatanter från immuniserade kaniner kommer att screenas för aktivitet. De valda antikroppssekvenserna används för att producera rekombinanta mAb. De mest lovande mAb som identifieras kommer att testas på runt 50 isolat av KP med olika typer av antibiotikaresistens. Antikroppens effektivitet kommer att studeras i en in vitro (lungcellsmodell) och in vivo (neutropena möss).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.