Digitalisering för lärande och livskvalitet

Diarienummer 2015-06469
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt syftet att forma ett program som inom lärande och välfärd bidrar till ökad förmåga i kommuner, landsting och regioner. Programmet kallas LEDA för smartare välfärd och har börjat identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör och hämmar utveckling. Förändringsledningsprogrammet initierades efter att först ha kartlagt behov och intresse. För att skapa grogrund har sedan upplägg och behov diskuterats med kommuner och ledande verksamhetspersoner. Första steget har bland annat bidragit till samskapande för att lyssna in målgruppens prioriterade frågor.

Resultat och förväntade effekter

Resultat hittills är ett designbaserat koncept för programmet LEDA för smartare välfärd som tagits fram utifrån behovsanalys, i samskapande med kommuner och andra intressenter. Tre möten har ägt rum, arbetssätt har utvecklats som inkluderar hemarbete och öppenhet så att andra intressenter kan ta del av koncept och lärdomar. LEDAs facebookgrupp har 772 följare, möten webbsänds, material finns öppet. Beställargrupp inom välfärdsteknologi har startats, träffats 3 gånger med 20 deltagare. Behov har identifierats och aktiviteter påbörjats ex wiki och funktionskrav.

Upplägg och genomförande

Projektet bedrivs med designbaserad ansats som bygger på att lära genom att göra. Arbetet sker i fyra steg; skapa grogrund, samskapa, prototypa och uppskalning, som är delvis överlappande. För att skapa grogrund analyserades nuläget genom intervjuer med flertalet aktörer och studier av material. Behov av förändringsledningsprogram identifierades och ramarna definierades och definieras löpande i samskap med kommuner och andra intressenter. LEDA har deltagit vid tiotal konferenser. Ledstjärnan är öppenhet kring arbetet och den öppna Facebookgruppen har idag 772 följare.

Externa länkar

Om LEDA på SKL:s hemsida LEDA:s öppna Facebookgrupp Om LEDA på Maja Larssons (LEDA:S Graphic Recorder) hemisda. LEDA:s öppna drive där material och underlag laddas upp. Göteborg om LEDA och sitt deltagande i programmet Voister om LEDA och LEDA-kommunen Nordmaling Från SVT om LEDA och LEDA-kommunen Västerås Facebook-grupp för Beställargrupp Välfärdsteknologi Stockholm om LEDA och sitt deltagande i programmet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.