Den elbaserade ekonomin 2050

Diarienummer 2014-03416
Koordinator Lunds universitet - LU Open Innovation
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Initialt var syftet med agendan att generera en plattform där de styrkeområden vi har inom energianvändning i Sverige tas om hand för att främja innovation, industri, export samt säkra hållbarheten inom värdekedjan för elbaserad energi. Det nya syftet med det framtagna slutdokumentet är att tjäna som ett vitalt uttryck för en samlad syn på utvecklingen av effektiv svensk elanvändning och omställning till ett klimatneutralt energisamhälle 2050. Det ska också påvisa var insatser inom utveckling och innovation måste ske, för att vi ska nå dit.

Resultat och förväntade effekter

Vi ser vårt arbete som grund för en långsiktig nationell strategi att applicera på hela samhällsstrukturen för att uppnå en nollvision av nettoutsläpp, handfast verktyg för politiker och andra intressenter att använda i el-debatten.Det inspel vi hoppas göra är att sätta fokus på satsningar som måste göras nu för att komma dit. Infrastrukturen vi bygger idag kommer fortfarande vara aktuell 2050. Den breda uppslutningen som vi haft under DELBA projektet kommer att tas vara på och nya samarbetsprojekt har redan initierats, bland annat har en ny MISTRA ansökan kommit ur projektet.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat i en öppen process och bjudit in aktörer inom hela tripel helix strukturen att vara med samt intresseorganisationer som WWF och Greenpeace. En bred uppslutning av aktörer har aktivt deltagit i processens alla workshops och en nationell uppslutning från akademin har deltagit i arbetsgruppen under ledning av LTH. De olika workshops vi haft har resulterat i dokument om inspel i eldebatten, kopplade till reella behov och krav, som aktörerna kommer att ställas inför i ett klimatneutralt energisamhälle 2050.

Externa länkar

Hemsida för delba2050 projektet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.