Datorstödd struktur- & materialoptimering

Diarienummer 2013-03309
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - LIGHTer Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Projektet syftade till att explorativt testa moderna optimeringsverktyg för att utforska konstruktionslösningar och finna utföranden som ger lägre vikt än tidigare lösningar och dessutom göra hitta lösningarna på kortare tid. Målet var att göra detta både för strukturoptimering och optimering av materialval. Målet har infriats i och med att TRL-nivån, inom området, har lyfts från TRL3 till TRL5. Såväl process som arbetssätt har utvecklats till att bli mer explorativa i tidiga faser.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultatmål var att reducera vikt, ledtid och kostnad. Målen har realiserats i tre praktikfall i industriell miljö. I två av fallen är det väldigt tydligt att man kan förvänta sig en viktsminskning på 50% eller mer. Minskad ledtid är svårare att säkerställa lika kvantitativt som viktsmiskning men ett kvalitativt resonemang påvisar att ledtider blir avsevärt kortare och i speciellt ett fall är det helt orealistiskt att på motsvarande tid genomföra samma arbetsuppgift utan de verktyg som använts i projektet. I detta fall har dagar blivit till timmar.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats runt tre praktikfall i industriell miljö. Projektdeltagarna har grupperat sig kopplat till det/de praktikfall där de har kunnat bidra. Ytterligare två mindre praktikfall har drivits. Innan praktikfallen startades gjordes en översikt av den industriella fronten avseende metodernas införande på Volvo Personvagnar, GKN och ÅF Engineering. Detta för att få en uppfattning om nuläget och hur man önskar att förändra sina processer. Flera av projektdeltagarna genomgick kurser i handhavande av några av de system som använts i projektet. Regelbundna möten har hållits med god närvaro från deltagarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.