Creative Forest - En plattform för planering och optimering av virkesbyten mellan skogsföretag

Diarienummer 2014-04831
Koordinator Creative Optimization Sweden AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla en plattform, Creative Forest, där skogsföretag kan göra avancerade optimeringar med fokus på samverkan kring virkesbyten. Företagen får underlag för bättre planering och samverkan om virkesbyten vilket medför kortare transporter och mindre tomkörning, något som gynnar både ekonomi och miljö. Via ett eget utvecklat modelleringsspråk och moduler som automatiskt genererar viktig data från externa datakällor har målet uppfyllts. Vidare har systemet utvecklats för att kunna hantera flera vanligt förekommande format för in- och utdata.

Resultat och förväntade effekter

Med plattformen kan skogsföretag via webben eller desktopapplikationen göra avancerade optimeringar med fokus på samverkan kring virkesbyten eller uppföljningar av egen verksamhet. Företagen får underlag för bättre planering och analys vilket gynnar transporteffektivitet, ekonomi och miljö. Sedan i maj använder tre större företag applikationer från plattformen i kommersiell drift för transportuppföljning och analys av deras egna transporter. Ytterligare företag testar applikationerna och en undervisningsversion används sedan 2015 vid universitet i två länder.

Upplägg och genomförande

Plattformen har utvecklats i åtta arbetspaket som definierats till utveckling av olika moduler för att effektivisera arbetet och konkretisera innehållet i plattformen. Flera av modulerna har utvecklats så att de kan användas separat. Via samarbete med företag och organisationer i tre utvecklingsprojekt har tre kommersiella produkter tagits fram; Woodflow Analyzer (transportuppföljning), Woodflow UX (utbildning), och Woodflow Optimizer (planering). Dessa har via projekten kundanpassats för snabb och effektiv användning hos företagen tillsammans med befintliga system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.