Clinical evaluation of Joint Academy, an innovative Internet-based platform for the management of osteoarthritis

Diarienummer 2016-04187
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 468 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Syfte och mål

I en randomiserad klinisk studie utvärderas om den web-baserade artrosbehandlingen Joint Academy är lika effektiv som den befintliga behandlingen, artrosskolan.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att behandlingarna kommer att vara lika bra. Genom att då kunna erbjuda artrospatienter behandling som tar hänsyn till patientens livssituation räknar vi med att kunna förbättra följsamheten till artrosbehandling och därmed få patienter med högre livskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Cirka 300 patienter med knäartros kommer att randomiseras till två armar, en arm som kommer att genomgå artrosskolan och en arm som kommer att ta del av den web-baserade Joint Academy. Patienterna kommer att följas upp med frågeformulär varje vecka under tre månader. Efter tre månader kommer patienterna erbjudas att fortsätta sin träning resten av året, antingen genom friskvård på recept eller genom fortsatt deltagande i Joint Academy. Den primära effektparametern är smärta. Livskvalitet, fysisk aktivitet, fysisk funktion är några av de sekundära effektparametrarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.