Bridge Inn

Diarienummer 2013-02849
Koordinator Innovatum AB - Innovatum Teknikpark
Bidrag från Vinnova 33 218 kronor
Projektets löptid juni 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har inledande skapat förutsättningar för samverkan genom den workshop som hölls i september. Under dagen identifierades tre behovsägare och dess övergripande behov samt en uttalad metodutvecklingsgrupp som kommer att ha som uppdrag att hjälpa behovsägarna att formulera sina behov och krav. Diskussioner under dagen handlade om såväl företagets perspektiv som innovatörens. Vi har därmed, redan i detta initiala skede, skapat former för samverkan. Under planeringsbidraget har vi tagit fram en ansökan för projektbidraget.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas på sikt bidra till förkortade processer för innovatörer och entreprenörer gällande kommersialiseringstiden. Bidraget har skapat godare förutsättningar för att nå detta resultat i andra etappen (projektbidrag). Vi har initial lyckats ta fram en strategi via möten med behovsägare där de blev presenterade för möjligheterna med en befintlig tävlingsplattform. Detta ger ett öppnare klimat där olika branscher har en dialog om utmaningen för hur de ska implementera de vinnande bidragen i verksamheten. Vi har tagit fram en tydlig ansökan till projektbidraget.

Upplägg och genomförande

En extern konsult anlitades med uppgift att ta fram en arbetsmodell där behovsägare enklare kan ställa krav samt en hypotes om varför innovationer har svårt att kommersialiseras. Materialet skickades till företag inom nätverken med avsikt att få ett underlag till kommande diskussioner under en gemensam workshop. Därefter skedde enskilda uppföljningar med varje företag som gav sina önskemål om genomförande. Resultatet är en plan om hur projektet nu kan gå vidare med behovsägarna Skanska, Trolldental och E-Car och med SP som del av metodutvecklingsgrupp samt beredningsgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.