Brasilien-Sverige Waste Recovery 2012

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Institutionen Ingenjörshögskolan
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

1) Flera väletablerade nätverk inom återvinning/avfallshantering har utvecklats mellan Sverige och Brasilien 2) Konkreta företagsrelaterade projekt har identifierats 3) Ett ökat studentutbyte finns mellan HB , FURB och UFRJ. Forskarutbildning diskuteras 4) Gemensamma forskningsprojekt har identifierats i samverkan med företagsprojekten 5) Forskningsansökningar har bla lämnats in i Brasilien till SWB och ANEEL av våra partners. I Sverige har medel bla sökts från VINNOVA och VGR.

Resultat och förväntade effekter

Borås betraktas som en referensstad i Brasilien gällande avfallshantering och återvinning. Flera gemensamma innovativa utvecklingsprojekt har initierats med Svensk och eller Brasiliansk finansiering. Flera Svenska företag och universitet är direkt kopplade till projekten. Det förväntas att de hittills uppnådda resultaten kommer att leda till en ökad samverkan mellan Svenska och Brasilianska universitet och företag samt en ökad export inom miljöteknik till Brasilien. En direkt effekt som förväntas är naturligtvis också ett förbättrat Brasilianskt resursutnyttjande.

Upplägg och genomförande

Arbetet har syftat till (a) att utveckla nätverken i Brasilen, (b) öka det akademiska utbytet mellan Sverige och Brasilien samt att skapa nya affärsmöjligheter i Brasilien för affärsdrivande aktörer i nätverket. Flera affärs- och utvecklingsprojekt har initierats. Modellen utgår ifrån att projektingången för nätverksbyggandet, inkluderande akademisk utbyte och affärsutveckling, i normalfallet är akademin. Den bärande idén för upplägget är därför att primärt skapa långsiktiga och förtroendeskapande relationer inom akademin syftande till en ömsesidig utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.