Boknings och bidragslösning för kommunernas kultur och fritidsverksamhet

Diarienummer 2017-03417
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att det ska vara enklare och effektivisera både för föreningar, privatpersoner, företag och kommunerna att använda och administrera kommunala lokaler och bidrag. När projektet avslutas kan kommunerna: - avropa lösningen från ett ramavtal och använda en samordnad metod-, och handlingsplan för att införa den. - ett antal pilotkommuner har gjort detta. - en organisation tar ansvar för den långsiktiga förvaltningen och driver utvecklingen av lösningen. Ett annat syfte är att öka förståelse och kunskap om stora offentliga samarbetsprojekt runt nya digitaliseringslösningar, sam t om innovativa upphandlingsmetoder där många offentliga aktörer är involverade.

Förväntade effekter och resultat

Föreningar, privatpersoner och företag som nyttjar kommunala lokaler och söker bidrag är vana vid att motsvarande funktioner är betydligt enklare och mer lättillgängliga inom andra sektorer. Kommunerna har också behov av moderna effektiva system för handläggning och uppföljning av ärenden kopplade till kultur och fritidsområdet. De digitala system som finns på marknaden idag lever inte upp till dessa krav. En öppnare tillgång till information ger ett effektivare utnyttjande av kommunala lokaler och en ökad möjlighet till insyn i beslutsprocessen kring lokalbokning och bidrag. Kunskaper om kapaciteter, strukturer och arbetssätt som kan underlättar stora gemensamma digitaliseringsprojekt. Kunskap om innovationsupphandling där en stor grupp beställare deltar.

Planerat upplägg och genomförande

197 kommuner upphandlar tillsammans en modern boknings- och bidragslösning för kultur- och fritidsverksamheten. Upphandlingen genomförs som konkurrenspräglad dialog. Sveriges Kommuner och Landsting koordinerar initiativet och SKL Kommentus Inköpscentral AB ansvarar för upphandlingen. För att lösningen ska vara långsiktigt hållbar är det också nödvändigt att strukturer skapas för att både under och efter projektet definiera verksamheternas gemensamma behov, utveckla verksamheten kopplat till detta samt förvalta de gemensamma resurser som projektet levererar.

Externa länkar

Boknings och bidragslösning för kommunernas kultur och fritidsverksamhet Film som beskriver projektets vision.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.