BIOFAS: Test och verifiering av innovativa biobaserade fasadlösningar

Diarienummer 2013-04410
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens syfte och målsättning har varit att utreda förutsättningarna för att utveckla en testbädd för fasadlösningar av biobaserade material. Inriktningen har varit flervåningshus och fasadsystem för modern tillverknings- och byggteknik. Diskussioner med aktörer inom trä- och byggindustrin om krav, behov och nytta av testbädden, samt inventering av befintliga test- och verifieringsmetoder och behov av metodutveckling ger ett underlag för att utveckla den. Testbäddens organisation och omfattning har utretts, projektplan för ny ansökan har ej tagits fram ännu.

Resultat och förväntade effekter

Den planerade testbädden ska ge fler nya biobaserade fasadprodukter och underlätta för företag, t ex arkitekter eller snickerier, att testa nya idéer. Problem och möjligheter med biobaserade fasadsystem har beskrivits utifrån detalj- och gestaltningsfrågor samt utvärderings- och provningsmetoder för olika krav och parametrar. Kostnaden är avgörande för byggprodukter, varför snabba och effektiva verifieringsmetoder krävs. Behov av utveckling av nya värderings- och provningsmetoder har identifierats inom några områden t ex brand, infästningar, detaljer och byggbarhet.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i samarbete med arkitekter, husföretag, byggföretag och trämaterialleverantörer. Förstudien har innehållit inventering av behov och nytta av testbädden, och vad aktörerna förväntar sig av nya fasadsystem. Det har omfattat möten och diskussioner med de olika parterna, insamling av övergripande kravställningar och användningsområden, samt en genomgång av värderingsmetoder, provningsmetoder och mätsystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.