BioBusiness Arena

Diarienummer 2013-02310
Koordinator Åkroken Science Park AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att lägga grunden för BioBusiness Arena i regionen med en väl fungerande processorganisation och genomföra några pilotprojekt för utveckling av en struktur för kommersialisering av innovationer inom våra utvalda fokusområden Smarta material och Hållbar energi. Merparten av de uppsatta målen har uppnåtts; - en kompetent processorganisation - en stark förankring i regionen - en process från idéfångst till innovation - att utveckla en distribuerad organisation med några samverkansprojekt - stärkts samverkan med bl a SP Processum, Fiber Optic Valley och BioFuel Region

Resultat och förväntade effekter

Samtliga förväntade effekter av projektet har uppnåtts, vilka här redovisas. -En kompetent och motiverad processorganisation har etablerats -En lärandeprocess för ständig förbättring av arbetssätt har etablerats -Ett tydligt regionalt ledarskap för att långsiktigt stärka utvecklingen av initiativet -En verifierad och dokumenterad utvecklingsmodell av hur innovationer initieras och kommersialiseras -Kraftigt ökat engagemang från det regionala näringslivet i innovationsarbetet -Den strategiska idén har omsatts i konkreta handlingsplaner

Upplägg och genomförande

Det upplägg som gjordes vid projektets uppstart har följts. -Processledningen blev komplett under 2014 då en kommunikatör anställdes -Fokus har legat på att bygga den regionala arenan och få en stark samlad uppbackning av initiativet -Kick-off och workshops har genomförts med regionens triple helix för att jobba fram en gemensam färdplan med prioriteringar och tidplan -Den strategiska idén har tydliggjorts och konkreta handlingsplaner har processats fram vid workshops och samverkansmöten -Pilotprojekt som verifierar innovations- och kommersialiseringsprocesserna är igång

Externa länkar

BioBusiness Arenas hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.