BiMac Innovation, Etapp 4

Diarienummer 2016-02702
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållfasthetslära
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med BiMaC Innovation är att bidra till paradigmskiften i den skogsbaserade svenska industrin. Dessa bidrag skall vara baserade på kunskapsuppbyggnad kring biofiberbaserade material från vedråvara såväl som utvecklingen av specifika nya biobaserade material med möjligheten att styra egenskapsrymden. Denna möjlighet skall uppnås baserat på genom att kombinera ingenjörskompetenser inom mekanik-, kemi- och materialvetenskap, vilket skall resultera i koncept att styra strukturer och egenskaper fråm molekylär nivå till makroskopisk nivå.

Förväntade effekter och resultat

De resultat som generas inom BiMaC Innovation kommer vara av två olika typer, dels grundläggande vetenskapliga resultat som publiceras i vetenskapliga journaler och dels de resultat som genereras inom de implementeringsprojekten. De senare skall vara vara utformade för att kunna transfereras till de delagande företagen. Dessa resultat kommer kompletteras med road-maps som identifierar vidare utvecklingsbehov samt möjligheter till framtida projekt som stödjer denna vidareutveckling. Exempel få finansieringsvägar fär dessa framtida projekt är Horizon 2020 och Vinnova.

Planerat upplägg och genomförande

Strategin i BiMaC Innovations sista steg är att fortsätta bedriva långsiktiga kompetensbyggande högriskprojekt kompletterat med de kortare fokuserade s.k. implementeringsprojekt som utvecklades under steg 3. Dessa implementeringsprojekt är baserade på intensiv samverkan mellan akademi och industri och skall huvudsakligen vara industriledda. Implenteringsprojekten har the explicita målet att leverera resultat i form av teknologier som kan implementeras av BiMaC Innovations industriparter.

Externa länkar

BiMaC Innovations hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.