Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BiMac Innovation, Etapp 4

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållfasthetslära
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

BiMaC Innovation har bidragit till genombrott inom den skogsbaserade industrisektorn baserat på en utveckling avden vetenskapliga förståelsen avegenskaper hos biobaserade material fran svensk skogsråvara. Detta arbete har även resulterat i nya koncept för skogsbaserade material. Ett stort fokus har varit att brygga steget mellan universitetsforskning och industriell tillämpning, vilket lyckats genom utvecklingen avgemensamma s.k. implementeringsprojekt, där forskningsresultat kopplats till industriföretagens interna utvecklingsverksamhet.

Resultat och förväntade effekter

BiMaC Innovation har levererat kunskaper och teknologi som används industriellt i produktion, framförallt inom ramen för industrins process- och produktutveckling. Särskilt nya karakteriseringsmetoder och materialmodeller har fått ett stort genomslag, vilka utvärderats map industriell implementering. Även den vetenskapliga publikation har också varit framgångsrik där flera artiklar har publicerats i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.

Upplägg och genomförande

Under andra halvan av BiMaC Innovation har ett arbetsätt utvecklats där forskningsresultat och idéer avknoppats inom centrumet i så kallade implementeringsprojekt. Dessa har som uttalat syfte projekt att förflytta de vetenskapliga resultaten till teknologier som kan användas för kommersialisering inom industrins process- och produktutveckling. Utvecklingen av den vetenskapliga produktionen (publikationer) har varit nära förknippat med utecklingen av Wallenberg Wood Science Center, vilket etablerat en världsledande kompetensbas relaterad till BiMaC Innovation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02702

Statistik för sidan