BEST - Built Environment Sweden plaTform

Diarienummer 2014-01737
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Syfte och mål

Syfte med projektet har varit att på lång sikt öka Sveriges deltagande i de samhällsbyggnadsrelaterade delarna av EUs ramprogram. Målet har varit att påverka skrivningar i ramprogrammets utlysningar så att de ska vara mer attraktiva att söka för svenska aktörer. Målet har nåtts, men i begränsad omfattning. För att varaktigt öka deltagandet behöver fler experter engageras i europeiska fora för lobbying, utvärdering av ansökningar och själva söka pengar i utlysningarna. inom dessa områden återstår mycket arbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett antal skriftliga inspel, varav en del haft effekt på slutdokumenten. De direkta effekterna är att de utlysningar som påverkats är mer intressanta för de i plattformen deltagande aktörerna att söka. Indirekt innebär resultaten en bättre kunskap i projektgruppen hur inspel bör utformas, tidsanpassas och packeteras för att bli mer ändamålsenliga.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att ordna möten för att avgöra vilka inspel som meningsfullt kan göras gemensamt i gruppen, varpå ansvariga utsågs för att ta fram och förankra dessa. För att skapa ökat deltagande i ramprogrammets utlysningar har även en konferens, samt informationsspridning via IQ Samhällsbyggnads nyhetsbrev gjorts. En viktig aspekt har varit att matcha personer med kompetens och erfarenhet av EU-finansiering med presumtiva sökande. För att få ordenlig verkan på sikt behöver arbetet innebära att fler svenska experter deltar i ramprogrammet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.