Benefiting from Agile and Lean UNcertainty management in complex Systems innovation (BALUNS)

Diarienummer 2016-03223
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Detta projekt kommer att generera ny och handlingsinriktad kunskap om hur företag använder osäkerhetshantering som ett sätt att förbättra deras innovationsförmåga. Mer specifikt kommer projektet att öka vår förståelse av två specifika aspekter av osäkerhetshantering: hur osäkerhet mäts och kommunicerats i praktiken samt effekterna av detta på innovation, och den roll som spelas av ledningen för att göra det möjligt, eller potentiellt hindra, framgångsrik osäkerhetshantering. Projektet kommer också att utveckla metoder, verktyg och arbetssätt för osäkerhetshantering.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade kortsiktiga resultat av detta projekt är ökad medvetenhet om behovet av osäkerhetshantering och ökad användning, förbättrad tillämpning och bredare spridning av metoder för detta. Detta förväntas leda till förbättrad kommunikation, förståelse, beslutsfattande, och planering vilket i sin tur kommer att leda till ökad innovation. Mer långsiktiga resultat för enskilda organisationer är förmågan att använda de metoder som används i projektet som medel för att fortsätta att förbättra praxis inom osäkerhetshantering.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med de industriella partnerföretagen och forskarna kommer att anordna intervjuer och seminarier med praktikerna för att undersöka mätning, kommunikation och hantering av osäkerhet. Forskarna deltar även kontinuerligt i diskussioner om utveckling och förbättring av hanterandet av osäkerhet i partnerföretagen. Seminarieformen har vidare fördelen av att vara plattformar för lärande och spridning av metoder, samtidigt som de möjliggör systematiska tester för förbättringar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.