Behovskartläggning av och planering för verktyg för personcentrerad rehab-resa

Diarienummer 2016-03059
Koordinator FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG - FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR VÅRD OCH SOCIAL OMSORG UTAN VINSTSYFTE
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN planering

Syfte och mål

Syftet var att skapa ett underlag till ett verktyg som för en person som är sjukskriven visualiserar en komplex situation bestående av många aktörer, olika IT-system och vårdinsatser så att hen kan ges möjlighet att äga och hålla ihop sjukskrivningsresan. Resultatet är positivt, det är tydligt bekräftat behov av att visualisera en sådan process. Vår ambition är att vidareutveckla en arbetsmodell och ett IT-verktyg som kan stödja patienten genom sjukskrivningsresan och även stödja vårdgivaren så att hen kan bli effektivare och mer målanpassad i sitt arbete.

Resultat och förväntade effekter

En del av tiden har lagts på kartläggning av sjukskrivningsresan för några olika typpersoner. Vi har använt det program som vi har som utgångspunkt att bygga verktyget utifrån. Detta har gett oss många lärdomar och har också blivit en bra vägledning när vi följt upp med intervjuer med användare, både patienter och rehabkoordinatorer. Marknadsanalysen vi gjort har skapat en bild av nuläget och eventuell konkurrens, vi har också i detta skede börjat reflektera över integritetsfrågor samt hinder, risker och möjligheter i ett verktyg av detta slag.

Upplägg och genomförande

Vi har skapat ett första underlag för ett verktyg vars syfte är att visualisera, stödja och på så vis möjliggöra för patienten att själv kunna hålla ihop sin resa genom sjukskrivningen. Vi har fått bekräftat från patienter och vårdgivare mf.l. att det finns ett behov av ett verktyg till stöd för flera inblandade parter. Vi bedömer att ett IT-verktyg som visualiserar och stödjer individen kan ha positiva effekter på sjukskrivnings-resan för den enskilda personen och för vårdpersonal. Vi har för avsikt att gå vidare och söka ny finansiering för projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.