Automation Komposit

Diarienummer 2013-01194
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Komposittillverkning är idag antingen hög-automatiserad med specialmaskiner, alternativt är tillverkningen manuell vilket gör att svensk tillverkningsindustri har svårt att konkurrera prismässigt. Projektet siktade in sig på automation med vanliga industrirobotar och specialutvecklade gripdon för att finna en väg mellan de massiva investeringarna och operatörsintensivt arbete. Projektets slutdemonstrator visar att det är en framkomlig väg

Resultat och förväntade effekter

Klusterbildningen inom komposittillverkning i Sverige har stärkts genom LiU:s deltagande. Projektet har möjliggjort examensarbeten/studentprojekt, akademiska publikationer samt en licentiatavhandling. Från industriellt perspektiv har projektet påvisat möjligheterna upp till TRL4 med användandet av ´på-hyllan-industrirobotar´ i en komplex kompositproduktionsmiljö, vilket leder till att projektresultaten tas vidare i de Vinnova-finansierade projekten ROBUST och SWE Demo.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en förstudie där processer och flöden i Saabs kompositproduktion studerades. Från det identifierades automationspotential och en process valdes ut som demonstrator. Demonstratorn bröts ner i mindre delar som var och en utvecklades av projektpartners och i studentprojekt. En robotcell med två robotar sattes upp på LiU för demonstratorn som plockade och formade kolfiberskikt till en flygplansdörr. Work-shops och referensgruppsmöten styrde projektet i rätt riktning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.