Att göra bortom normen

Diarienummer 2014-02665
Koordinator Konstfack - Institutionen för design, konsthantverk & konst
Bidrag från Vinnova 288 245 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Att göra bortom normen utmanar genom hantverket en normativ svenskhet. Det är en norm som försvar för kulturarvsinstitutioner att tänka bortom invanda föreställningar och begränsar möjligheter för ett annat hantverk att ta plats. Vi ser en stark relation mellan dåtid och nutid som en förutsättning för ett innovativt normkritiskt tänkande. Genom att skriva en annan historia blir normens kanter svårare att dra andra kroppar kan ta plats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av våra workshops bekräftade det innovationsbehov som identifierats i ansökan. Riksutställningars rapport Museerna och mångfalden stärker vår uppfattning. Då de kroppar som fallit utanför normen inte finns i samlandet, i historieskrivandet är alterneringen komplicerad. Det måste ske på olika sätt. Dels genom att de exkluderande strukturerna beskrivs. Normkritiska texter har därför formulerats. Dels genom att skapa alternativ. I projektet inleddes arbetet med att skapa en metod som utgick från normkreativa konsthantverkare och designers gestaltningskunskap.

Upplägg och genomförande

Väsentligt i projektet var genomförandet av två workshops. Inledningsvis samlades representanter från kulturarvsinstitutioner på Konstfack. Här blev det tydligt att det är i förhållande till museernas samlingar som ett vidare innovationsarbete måste ske. En andra workshop på Mångkulturellt centrum dit konsthantverkare och designer bjöds för att diskutera hur vi utifrån deras kunskap skulle kunna skapa alternativ eller vidga samlingarnas objekt för att inkludera andra kroppar. Normkritiska texter om hantverk, historia och svenskhet formulerades. De publiceras hösten 2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.