AQUA-REUSE

Diarienummer 2018-04270
Koordinator Aqua-Q AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Syftet är att ta fram en kombinerad pilotprototyp med AQUATRACK® och ozonpolering för att demonstrera fördelarna med tidig upptäckt av föroreningar och borttagning av bakterier och läkemedelsrester i renat avloppsvatten, MBR/STP. Målet är att vår innovativa projektidé skall testas i verklig industriell miljö för att komma industriell utveckling till godo.

Förväntade effekter och resultat

Genom online monitoring, ta rätt vattenprov vid förorening och rena MBR/STP-behandlat avloppvatten med ozonpolering vill vi visa att det är möjligt och kostnadseffektivt att övervaka vattenkvaliteten i realtid, att ta vattenprover vid förorening och att rena detta avloppsvatten så att det säkert kan återanvändas för olika ändamål, t.ex. bevattning och fylla grundvattenmagasin. Resultaten kommer att publiceras på Aqua-Q´s webbsida.

Planerat upplägg och genomförande

AQUATRACK® kommer att online monitorera MBR/STP effluent och ta vattenprov vid förorening, även manuella vattenprov kommer att tas för analys. Vi planerar även att genomföra simuleringsförsök. Fekala bakterieanalyser t.ex. e-coli och coliforma, kommer att göras med MBS MultiReader på plats. Läkemedelsrester i renat avloppsvatten (MBR/STP) kommer att analyseras förslagsvis av IVL eller något annat ackrediterat laboratorium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.