Ansökan till VINNOVA om VFT1 från Uminova Holding AB

Diarienummer
Koordinator UMINOVA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 1 254 421 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Affärskoncepten ges genom VFT1 möjlighet till att utföra affärsdrivna och behovsinriktade aktiviteter inom identifierade afärskritiska områden. Uminova Holdings process medger snabb hantering av projektideer, där beslut om investering i projekten kan fattas kontinuerligt och i en nära dialog med inkubatorledare, affärscoacher och idebärare. VFT1 aktiviterna har visat sig lätt anpassningsbara till det individuella projektets verifieringsbehov, och VFT har således visat sig applicerbar för väldigt olika ideer och affärskoncept.

Resultat och förväntade effekter

Genom verifieringsprojektet skall projekten gå stärkta ur VFT1, med strategier för ideernas kommersiella fortsättning och finansiering, eller belut om nedläggning. Resultatet av VFT1 projektens utveckling under 2012 inkluderar 1. Modifiering av affärshypoteser efter verifiering i VFT1 2. Lovande projekt har gått vidare i veriferingsprocessen, erhållit annan finansering (tex via Vinnverifering, Innovationsbron, Länsstyrelsen, finansiering via Uminovas Acceleratorsteg), hittat ändamålsenliga team, utvecklat IPR-strategier, mm (se tabell 2 rapportbilaga).

Upplägg och genomförande

Uminova Holding har hanterat VFT-1 för Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet under 2012. Genomförandet har skett i samarbete med inkubatorerna samt innovationskontoret. Genomförandet av VFT1 följer projektplanen. Dock har vi färre VFT1 projekt än estimerats, och ligger under ursprunglig budget. Ett projekt vardera är beviljat till CENTEK/LTU,samt UBI, samt 8 projekt till Uminova Innovation. Ett högt inflöde till VFT0 från LTU i december 2012 tros skapa grund för fler VFT1 projekt VT2013. Vi predikterar fler verifieringsprojekt även från UBI samt Uminova i vår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.