Ansökan om hantering av VFT1-medel

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 1 329 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att i tidig fas ge forskningsbaserade projekt en möjlighet att verifiera den kommersiella potentialen görs idag genom en väl genomarbetad process på Karolinska Institutet. Då målet under det första året var att komma igång med programmet lokalt på respektive lärosäte samt kontinuerligt utveckla detta tillsammans med övriga aktörer i Sverige anser vi oss ha uppfyllt detta med marginal. Vi har under året hanterat projekt inom många olika ämnesområden inom life science, och genom VFT-programmet kunnat bredda det stöd vi kan ge forskarna i projekt utanför våra kärnområden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under året hanterat 46 projekt inom VFT-programmet där vi på välgrundat underlag valt att vidarefinansiera ett antal av dessa och avsluta resterande. De aktiva projekten har fortfarande bedömts uppvisa en potentiellt intressant kommersiell potential och har därmed beslutats fortsatt finansiellt stöd. Till alla VFT-projekt har det också kopplats affärsmässig kompetens som resulterat i ett effektivt stöd för fortsatt kommersiell utveckling. Projekten har genom VFT givits möjlighet att valideras inom en rad olika områden intressanta ur ett kommersiellt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Vi har integrerat VFT-processerna i daglig verksamhet samt säkerställt att nya förutsättningar för hantering av projektrelaterade aktiviteter blir korrekt reglerade utifrån de förutsättningar som tillskrivs VFT-programmet. Vi har tagit fram informationsmaterial om programmet, särskilda dokument för att sammanställa bakgrundsmaterial inför beslut, nya och uppdaterade avtalslösningar med avseende på både relation till forskare samt konsulter, strukturerat upp vår databas med tillgängliga och lämpliga experter samt utvecklat erfarenhetsutbyte med andra lärosäten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00165

Statistik för sidan