Anitrack - Var är djuren?

Diarienummer 2013-04678
Koordinator Optronic Partner dp Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 489 600 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektets syfte har varit att utreda möjligheterna för att utveckla ett system som kan lokalisera djur på en bondgård. Projektet har varit mycket framgångsrikt och visar att detta borde vara tekniskt möjligt samtidigt som tillämpningen har en mycket stor marknadspotential.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal bildbehandlingsalgoritmer har utvecklats och testats i projektet. Detta har både resulterat i att vi bättre kan bedöma möjligheter och problem i den tänkta tillämpningen men också att vi numera har ett antal algoritmer att använda i olika utvecklingsprojekt. Det senare var en oväntad effekt. Genom behovsidentifierare samt ett mycket bra arbete av företaget Farmic har en avsevärd kunskap kunnat samlas in angående behov och potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en koncept och behovsfas där kraven på en produkt diskuterades och olika tekniska koncept arbetades fram. Därefter genomfördes datainsamling på bondgård. Denna data användes för att utvärdera olika kameraplaceringar. Största delen av projektet har dock gått ut på att utveckla och testa bildbehandlingsalgoritmer, samt skapa enkla demonstrationer av tänkt funktion. Parallellt med detta så har vi i projektet haft mycket nära kontakt med ett flertal gårdar som tillämpar lösdrift, och även marknadsledande systemleverantörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.