Äldre trafikanters vardagliga mobilitet och säkerhet i trafiken: vad vet vi och vad behöver vi veta?

Diarienummer 2011-03981
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ge en överblick av forskningsläget om äldres mobilitet och säkerhet samt identifiera kunskapsbrister och forskningsbehov. Detta syfte har uppfyllts genom: 1) en muntlig presentation av forskningsläget vid ett seminarium 13 november år 2012. En kunskapslucka berörde hållbarhet i relation till äldre i trafiken. 2) en fördjupad litteraturstudie om hållbara transporter i ett åldrande samhälle som utmynnade i en vetenskaplig artikel och två konferenspresentationer. 3) en slutrapport med fokus på äldres resvanor för att sammanställa viktiga forskningsresultat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att lyfta fram och problematisera hur hållbarhet har diskuterats i relation till äldre i trafiken. Detta har skett dels mot forskarsamhället genom vetenskaplig artikel och vetenskaplig konferens, dels mot aktörer inom transportsektorn genom presentation vid Transportforum år 2013. Projektet har också i en slutrapport sammanställt viktiga resultat om äldre resvanor. I rapporten förs en diskussion om såväl heterogeniteten i den äldre populationen som på vilka grunder det kan vara relevant att avgränsa äldre som en särskild grupp.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått från olika empiriska underlag. 1) översikten av forskningsläget baserades på sammanställningar av pågående forskning i Sverige, pågående EU-projekt och ett antal utvalda VTI-projekt. 2. Fördjupningen av temat hållbara transporter i ett åldrande samhälle utgjordes av en litteraturstudie baserat på sökningar i vetenskapliga databaser. 3. Slutrapporten om äldres resvanor baserades på en sammanställning av viktiga forskningsresultat de senaste åren om äldres resvanor med fokus på hur heterogenitet har beaktats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.