Aktivitetsstyrda arbetsplatser - Framtidens kontor

Diarienummer 2014-00907
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 2 950 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka, utvärdera och utveckla konceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser ABW, genom vetenskaplig kunskap och praktisk erfarenhet Målet är att bidra till såväl teorin kring arbetsplatser såväl som praktiken. Projektet är tvärvetenskapligt och kommer att belysa konceptet ur flera olika perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas vara till gagn för såväl projektets företagspartners som organisationer som överväger att införa ABW. Projektgruppen förväntar sig också kunna bidra med en differentierad förståelse för hur effekterna av ABW kan variera med avseende på aspekter som företagskultur, bransch och sektor, av vikt för de som överväger eller har infört ABW. Slutligen kan man tänka sig att projektet bidrar med samhällsnytta, där ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara arbetsplatser kan bidra till effektivare användning av resurser, ökad innovation och högre välmående.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är upplagt kring en gemensam, övergripande och interdisciplinär studie samt ett antal fördjupande delstudier inom respektive kunskapsfält. Den övergripande studien utgörs av en kartläggning av förekomsten och effekterna av ABW. Syftet är att förstå vilken typ av organisationer som använder ABW, deras motiv, vilka problem som kan infinna sig samt vilka effekter organisationerna tycker sig ha uppnått. Delstudierna går därefter på djupet med olika frågeställningar. exempelvis den fysiska utformningen; den psykosociala arbetsmiljön; och normer om arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.