Agenda Trä

Diarienummer 2012-01960
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att vidga värdekedjantill att omfatta hela den träförädlande industrin har uppfyllts genom den samsyn som finns kring supply chain och framåt resp bakåtintegration i värdekedjan. Agendans uttalade mål är att samordna insatser för att stärka Forskning och innovations inom den träbearbetande industri. Agendan har satt upp mål och viosioner kring vilka områden i värdekedjan som skall vara prioriterade i framtida satsningar för träindustrin. Agendan har skapat nya kommunikationsvägar mellan deltagare och aktörer som deltagit i agendan.

Resultat och förväntade effekter

Agendans som resultat ger tydliga mål och visioner för hur industri, akademi/institut och andra kan skapa en konkurrenskraftig svensk trämekanisk industri. Förväntade effekter är samverkan med andra industrigrenar, införande nya kompetenser, stärkt fokus på kompetensförsörjning. Agendan visar även att fokus på hållbara produkter ger Sverige konkurrenskraft och ökade exportmöjligheter. En förutsättning för detta är utveclking av produktionsteknik och afffärsmodeller.

Upplägg och genomförande

Agenda hade ursprungligen fler workshops inplanerade, detta ändrades till att omfatta två worskhops då det visade sig vara svårt att samla beslutsfattare vid fler tillfällen. Workshopar kompletterades med att processledaren genomförde ett antal intervjuer med aktörer inom industrin. Under arbetets gång har löpande information distribuerats och inhämtats från alla deltagare i arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.