Agenda marin elproduktion

Diarienummer 2013-05237
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 329 694 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Marin energi för hållbar elproduktion ger hissande möjligheter att skapa arbetstillfällen i uppbyggnaden av en framgångsrik exportindustri av substantiell omfattning. Agendans huvudsakliga syfte har varit att skapa gemensamma visioner och en strategi för denna del av havsenergibranschen. Förutsättningar för att etablera forskningsområdet utanför Lysekil som en nationellt prioriterat testområde lyfts fram och motiv till samt behov av aktiviteter och insatser i ett ev SIO har analyserats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en Agenda för marin elproduktion från havsvågor och strömmar. Projektet har lett till förväntat ökad interaktion mellan aktörer och har därmed bidragit till att möjliggöra samverkansprojekt och samarbete mellan aktörer i sektorn. Agendans möten har presenterat en plattform för diskussion vilket ökat förståelsen för delvis motstående perspektiv och olika organisationers utgångspunkt.

Upplägg och genomförande

Projektet har både dragit fördelar, men också delvis kommit i skymundan, av Energimyndighetens initieringsarbete för ett forskningsprogram för havsenergi då aktörerna delvis är desamma. Uppdraget har genomförts genom workshops, enkäter, möten och diskussioner även interaktivt med flera andra initiativ på området. Arbetet bör i det följande fokusera på aktörsförankring i ett bredare perspektiv, t.ex. myndigheter nationellt och aktörer i närliggande branscher.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.