Affärsmodeller för Citylogistik

Diarienummer 2014-03386
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 965 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram affärsmodeller för citylogistik och samordnad varudistribution som underlag för utformning av och beslut om att införa citylogistiksystem och att driva sådana system över tiden. De utvecklade modellerna beskriver roller och ekonomiska förutsättningar för kommuner, transportörer, varuägare som är delaktiga i citylogistiken. Detta har gjorts genom flera parallella delprojekt som var för sig och tillsammans representerar ny kunskap.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en praktiskt orienterad handbok för framtagning av affärsmodeller för citylogistik och samordnad varudistribution samt en rad akademiska publikationer, som tillsammans täcker in den bredd som projektet representerar. Dessa har publicerats i akademiska journaler och i magasin och har presenterats på svenska och internationella konferenser. Resultaten kommer att bidra till utveckling av effektivare citylogistik och samordnad varudistribution som har bättre förutsättningar för att vara ekonomiskt bärkraftiga över tiden.

Upplägg och genomförande

Vi har analyserat teorier om affärsmodeller samt kostnadsallokeringsmodeller. Ett flertal fallstudier har genomförts på svenska och europeiska citylogistiklösningar. Dessa har kompletterats med primär och sekundärdata från doktorander samt examensarbeten för att bredda empirin ytterligare. Vi har haft möten med vår referens- och styrgrupp. Resultat har löpande kommunicerats på akademiska konferenser och i seminarium med kommuner som är i processen att införa eller har infört samordnad varudistribution.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.