AB NORM

Diarienummer 2014-02698
Koordinator Lunds universitet - Campus Helsingborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla en prototyp för ett normkritiskt laboratorium, men även publikliggöra och skapa debatt av de innovationer som uppstår. Produkter, service och tjänster står i fokus. Laboratoriet diskuterar och ifrågasätter normer och utifrån detta skapas nya perspektiv och slutligen sker även förändring av produkterna. Via uppfyllelse av studien har organisationerna kunnat se nya användningsområden för produkterna, bryta mönster och förstå komplexiteten i normkritisk produktutveckling. Vi har också identifierat klara behov hos de medverkande företagen.

Resultat och förväntade effekter

AB NORM har resulterat i förändrade och mer inkluderande produkter. Frågor väcks kring framtidens normkritiska innovationer. Det finns behov av normkritik gällande både det direkta servicemötet och de olika miljöer där möte med kunden sker. Behov finns att AB NORM bedrivs inne i verksamheterna, liksom att samarbetet måste ses i ett relativt långt tidsperspektiv. Arbetet skapar frågor om organisationers struktur och kultur, där dessa kanske måste förändras. Organisationerna vill fortsätta arbeta med oss för att bli mer inkluderande vad gäller produkter, service och tjänster.

Upplägg och genomförande

Vi har tagit hjälp av IKEA, Ikano och Malmö Stad för att utveckla prototypen för normkritiskt laboratorium. Organisationerna har fått en normkritisk introduktion, arbetat med att finna produkter, granska dessa och utveckla dem genom tre workshops. Som stöd i detta arbete har de fått redskap för normkritisk granskning, normkritisk produktutveckling och innovationstänkande. Workshopsen har haft en lekfull karaktär, vilket gjort att ett gott samtalsklimat skapats. När det gäller det publika arbetet har AB NORM även utvecklat konkreta idéer om hur detta skulle kunna gestalta sig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.