2014-03931

Diarienummer 2014-01773
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den strategiska forskning-och innovationsagendan Säkra svenska livsmedel! beskriver hur man ska nå visionen att svensk livsmedelssäkerhet är den bästa i Europa. Insatser inom viktiga forsknings- och innovationsområden kopplat till livsmedelssäkerhet har identifierats. Dessa förväntas leda till ökad inhemsk produktion av säkra råvaror och livsmedel, ökad export av livsmedel samt ökad tillgång av konkurrenskraftiga tjänster och system. De medför också minskade samhällskostnader och ett högt förtroende hos allmänheten.

Resultat och förväntade effekter

Den stora utmaningen blir att designa och organisera livsmedelskedjan så att den är säker. Agendan identifierar fem viktiga områden där forskning och innovationer kommer att leda till nyskapande och hållbara lösningar på svenska och globala utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Strategin för att nå visionen ´Svensk livsmedelssäkerhet är den bästa i Europa´ innehåller tre delar; lyfta fram området, bygga en gränsöverskridande samverkan och ta fram nya forskningsresultat som skapar innovationer. Mål är identifierade som ska vara uppfyllda 2030.

Upplägg och genomförande

I gruppen som tog fram agendan medverkade experter från fyra myndigheter, 2 branschorganisationer, 11 livsmedelsföretag, 2 universitet och 2 forskningsinstitut. Tre aktivitetsbaserade workshops har genomförts för att göra en nulägesbeskrivning samt analysera och beskriva förnyelsen av innovationsområdet säkra svenska livsmedel. Agendan har innan den färdigställts också skickats ut för synpunkter till bransch- och konsumentorganisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.