Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idéslussen i Tranås - en engagerande resa med goda resultat

Det började som ett gemensamt projekt mellan fyra kommuner i Jönköpings och Östergötlands län, men sedan lite drygt ett år tillbaka drivs projektet i enbart Tranås kommun.

- Det är såklart utmanande när hela arbetet tar en sådan tvär vändning, men vi har fortsatt med inställningen att göra det bästa och anpassa projektet utifrån Tranås förutsättningar. Och tur var väl det; det har funnits ett fantastiskt engagemang hos både chefer och medarbetare som deltagit i arbetet vilket visar att projektet för idéhantering som koncept möter aktuella behov ute i verksamheterna.

Vad är idéslussen i Tranås?

Med avstamp i kommunens vision för år 2025 syftar Idéslussen till att främja en innovationskultur där idéarbete blir ett naturligt arbetssätt i kommunens utvecklingsarbete. Man kan sammanfatta vårt arbete i fyra delar; kommunikation och spridning av projektets arbete, testa metoder och arbetssätt, skapa struktur för idéhantering och slutligen skapa möjligheter för kompetensutveckling. Det innebär en bred palett av insatser, där det ingår alltifrån att coacha chefer till att jobba med IT-stöd.

Hur arbetar ni?
Sedan sommaren 2018 är jag anställd som projektledare för Idéslussen. Till min hjälp har jag en arbetsgrupp och styrgrupp som kontinuerligt kommer med input och följer upp arbetet. I en mindre kommun som Tranås måste man försöka kroka arm med andra i både det strategiska och operativa arbetet, vilket blir extra viktigt när jag är ensam i det dagliga arbetet med projektet. Kommunen har sedan flera år arbetat med Ständiga förbättringar, vilket är en av de saker vi har försökt att bygga vidare på. Idéslussen ska inte bli något eget spår, utan vi jobbar aktivt för att väva in projektets insatser i det arbete som redan pågår. Vi har idag tre olika pilotgrupper igång som består av både chefer och medarbetare. En av pilotgrupperna är medarbetare från hemtjänst och hemsjukvård som utbildats till samtalsledare för något vi kallar ”Lärande samtal”. De leder strukturerade samtal med sina kollegor utifrån aktuellt tema med fokus på erfarenhetsutbyte, lärande och gruppcoachning. Som projektledare har jag alltid fokuserat på att utgå från det som är relevant i deras egna verksamheter och att se möjligheter med gränsöverskridande arbete. Det har visat sig vara väldigt värdefullt att ha prioriterat arbete med pilotgrupper, så det är helt klart en framgångsfaktor för oss.  

Vad har ni gjort?

Som en del i Idéslussens kompetensutveckling har chefer och nyckelpersoner fått kompetensutveckling. Fokus har legat på att visa hur ledarskap, innovation och attraktiva arbetsplatser hänger ihop. Jag började tidigt samarbeta med två kollegor som arbetar med globala målen och Agenda 2030. Tillsammans anordnade vi idéworkshops med fokus på hälsa och välbefinnande samt hållbar konsumtion och produktion. Det utmynnande i fem arbetsgrupper som har fått coaching och gemensamma uppföljningstillfällen. Just coachtillfällena har visat sig vara till stor hjälp för att prioritera och skapa en röd tråd i arbetet. Pilotgrupperna har även själva fått coachutbildning för att kunna arbeta vidare med idéutveckling i sina egna verksamheter. Jag som projektledare har haft stor nytta av innovationsnätverket Trampolin där jag har kunnat bollat upplägg, problemformuleringar och utmaningar.

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig verksamhet?

Mitt första tips är att våga tro på det ni gör. Ibland saknas det självförtroende och även en stolthet över det utvecklingsarbete som sker i kommuner, vilket är en utmaning när man arbetar med innovation och ska sprida och dela idéer med andra. Lyft goda exempel och synliggör helt enkelt det arbete som redan görs. Mitt nästa tips är att möta verksamheten där den är. Fånga upp dina kollegors brinnfrågor, utgå från utmaningar som är aktuella och se möjligheterna med gränsöverskridande arbete. Innovationsarbete är en berg- och dalbana som kräver att man är flexibel och anpassar arbetet efter människorna. Det kan kännas motigt när allting inte går som man planerat, men det viktigaste av allt är i slutändan att våga misslyckas. Så sänk ribban, våga tro på det ni gör och våga testa!

Tips på någon idé eller innovation som har kommit in?

Efter idéworkshopen om Agenda 2030 kom det fram en idé om att minska användningen av kemiska produkter som är miljöbelastande i de kommunala verksamheterna, vilket en av arbetsgrupperna nu jobbar vidare med. Den största innovationen är egentligen själva idéslussen i sig själv, eftersom den tillhandahåller ett arbetssätt som främjar en positiv arbetskultur där idéer och innovationer lättare kan växa fram. Det är ett långsiktigt arbete och en resa som vi nu fortsätter.

Frågor?

Vill du veta mer om Idéslussen i Tranås? Hör då gärna av dig till projektledare Cecilia Adriansson, Tranås kommun.

Cecilia Adriansson

Projektledare, Tranås kommun

Senast uppdaterad 10 juni 2019

Statistik för sidan