Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ideslussen i Höör

Idéslussen i Höör startades utifrån ett konkret behov i kommunens äldreomsorg. En av våra stora utmaningar har varit att hitta rätt kompetens och locka fler till att arbeta inom vården

Läs intervjun om hur idéslussen kom till och hur deltagarna jobbar.

Vad är idéslussen i Höör?

Idéslussen startades utifrån ett konkret behov i kommunens äldreomsorg. En av våra stora utmaningar har varit att hitta rätt kompetens och locka fler till att arbeta inom vården. Samtidigt möter vi nya samhällsutmaningar kring en åldrande befolkning där exempelvis demens blir allt vanligare. Vi behövde därför hitta nya arbetssätt och innovativa lösningar för att möta dessa utmaningar, och det är där idéslussen och innovationsarbetet kommer in. Man kan sammanfatta vårt arbete i tre delar. Först och främst handlar det om att stimulera medarbetare att tänka nytt och pröva nya arbetssätt. Det andra området handlar om att ge kunskap och metoder kring innovation, där vi haft stor hjälp av institutionen för Designvetenskap vid Lunds universitet som har varit med ändå från början när vi deltog i förstudien om idéslussar. Det tredje området, och kanske viktigaste, är att arbeta systematiskt och långsiktigt. Det är ett arbete som tar tid och ingenting som görs över en dag. Men ett viktigt steg på vägen är att innovation nu är ett strategiskt mål i kommunen samt att vår innovationsmodell – Hökim – nu är införd i socialtjänstens kvalitetsledningssystem. Projektet med idéslussen går in i kommunens tidigare satsning på medarbetardriven innovation i äldreomsorgen och mycket av det utvecklingsarbete som redan sker. Vi som arbetar med projektet brukar kort och gott säga att vi arbetar med systematiskt innovationsarbete.

Hur arbetar ni?
Vi är tre stycken som arbetar deltid med innovationsarbetet i kommunen idag, där två stycken arbetar inom social sektor och jag som är projektledare sitter på kommunledningskontoret. En av fördelarna med att ingen av oss arbetar heltid med innovationsarbetet är att vi sitter nära verksamheterna och kan påverka i det vardagliga arbetet. Sedan är det såklart utmanande att hinna med allt vi vill göra när ingen jobbar heltid, men det underlättas av att vi har ett bra samspel inom projektgruppen. Första tiden brottades vi mycket med vad som egentligen räknas som innovation, men vi lärde oss att det bara är att komma igång och försöka möta verksamheternas utifrån deras behov. Sedan starten har vi lagt mycket tid på att vara ute och hållit i workshops om innovationsarbete för att stimulera nytänk och just fånga upp de aktuella behoven. Även fast det finns ett kommunalt innovationsmål som legitimerar vårt arbete, är det ändå svårt att få med sig alla på ”innovationståget” från början. Vi har börjat med att fokusera på de som vill och fånga upp de medarbetare och chefer som är intresserade. Det skapar ringar på vattnet och inspirerar så småningom fler till att vilja arbeta med medarbetardriven innovation.

Vad har ni gjort?
I linje med en ”vanlig” idésluss har vi fysiska brevlådor och webbformulär där medarbetare kan lämna sina idéer. Det är såklart endast en liten del av det vi gör och har fokuserat på, eftersom det stora arbetet handlar om att få in ett nytt tänk kring hur vi ser på utmaningar och lösningar. Ett stort steg i det arbetet är att vi har tagit fram en innovationsmodellen Hökim på sex olika steg – från idégenerering till spridning. Det viktigaste för oss är att idéerna ska möta aktuella samhällsutmaningar och behov inom organisationen. Häromdagen hade vi ett innovationsseminarium med fyra olika kommuner på temat kompetensförsörjning, vilket verkligen är en aktuell utmaning för oss och många andra kommuner. Innovationsarbetet är i slutändan en lärprocess där vi lär oss mycket på vägen. Vi har därför gått ut med en årlig enkät för att ta reda på vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Det som i princip alla medarbetare lyfter är chefernas roll i innovationsarbetet. Det behövs stöttande ledare och chefer som har förståelse och kunskap kring innovationsarbetet, och därför kommer vi satsa ännu mer på innovationsledning framöver.

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig verksamhet?

Dokumentera och dokumentera! En av våra stora utmaningar har varit att dokumentera arbetet och visa upp resultat på ett sätt som möter den nyfikenhet som finns inom organisationen. Ett sätt som vi har jobbat på att är att ta med innovationsarbetet i årsredovisningen, men vi tror att det krävs ännu mer dokumentation och kommunikation av arbetet som sker ute i de vardagliga verksamheterna. Hitta ett arbetssätt som fungerar i just er kommun! Nästa tips är att alltid ställa er frågan ”vilket värde medför vi och hur kan vi bli bättre?”. Använd enkäter, intervjuer eller någon annan metod där ni fångar upp medarbetarnas och chefernas tankar och önskemål.

Har ni något exempel på en idé eller innovation som har kommit in?
I äldreomsorgen arbetar de idag med framförallt två idéer och innovationsprojekt, där det ena är ett digitalt verktyg som ska ge bättre introduktion och locka nya medarbetare inför sommarrekrykteringarna. Det andra projektet är en kvalitetsapp som ska underlätta för individanpassad omsorg inom hemtjänsten. Båda dessa idéer möter verkligen konkreta behov och utmaningar, vilket helt är i linje med hur vi vill jobba!

Frågor?

Vill du veta mer om idéslussen i Höör? Hör då av dig till projektledare Helena Sjöholm, Höör kommun.

Helena Sjöholm

Projektledare Idéslussen i Höör

Senast uppdaterad 21 december 2020

Statistik för sidan