Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sverige ledande inom avancerade terapier 2030

Visionen för den här innovationsmiljön är att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier.

Avancerade terapiläkemedel, det vill säga genterapier cellterapier eller vävnadstekniska produkter, möjliggör effektiva behandlingar och i vissa fall bot för ett flertal sjukdomstillstånd. För att dessa möjligheter bättre skall komma svensk sjukvård och patienter till godo behöver de utmaningar som idag bromsar utvecklingen lösas.

Innovationsmiljön samlar aktörer från sjukvård, näringsliv, myndigheter, akademi och patientrepresentanter som i olika grupperingar och sammanhang samverkar för att lösa de hinder som finns idag. Genom en långsiktig förnyelse av innovationssystemet, skall Sverige bli ledande inom utveckling och kommersialisering av avancerade terapiläkemedel, såväl som tillgängliggörande av värdefulla avancerade terapier till patienter i hälso- och sjukvården.

image.png

Vägen mot visionen går via aktiviteter och insatser som syftar mot ett eller flera av följande fem delmål som representerar olika perspektiv och identifierade utmaningar:

  1. Ökad samordning och kraftsamling i Sverige, samt ökad internationalisering
  2. Förbättrade förutsättningar för utveckling och kommersialisering av avancerade terapier i Sverige
  3. Tydliga och samordnade processer för utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier i svensk sjukvård.
  4. Ökad kunskap för att säkra framtida kompetensbehov
  5. Organisation för hållbarhet

Innovationsmiljön drivs av ett kärnteam av sju engagerade personer med kompletterande kompetenser och perspektiv och olika ansvarsområden. Kärnteamet initierar och koordinerar aktiviteter och insatser som syftar mot de olika delmålen. Arbetet bygger i hög grad på dialog och samverkan med andra existerande satsningar, organisationer och strukturer inom området. Samverkansformen strävar efter att vara inkluderande och flexibel; det är inte nödvändigt att vara en formell part i miljön för att delta i och påverka arbetet.

Lär dig mer om innovationsmiljöer

Frågor?

Karin Stenström

Programme Manager

+46 8 473 31 52

Last updated 22 October 2020

Page statistics