Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan:

Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur

Closes in 21 days

Erbjudandet stödjer pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för att möta ett företags problem eller utvecklingsbehov.

treklover2

Who can apply?

Aktörsgrupper av företag, forskningsorganisationer eller andra juridiska personer. Minst en projektpart ska vara ett behovsägande företag. Minst en projektpart ska vara en svensk organisation som bistår med relevant expertkompetens för neutron- eller fotonexperiment.

treklover3

How much can you apply for?

 • Total budget för utlysningen är 15 miljoner kronor.
 • Varje projekt kan max söka 500 000 kronor i bidrag.
 • Maximal projekttid är 12 månader.

Viktiga datum

 • 7 May 2018
  Öppnar för ansökan
  7 May 2018
 • 31 Aug 2018
  Ansök - omgång 1 kl 14:00
  31 Aug 2018 at 14:00
 • 12 Oct 2018
  Ansök senast kl 14:00
  12 Oct 2018 at 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom finansiering av behovsdrivna pilotprojekt vill Vinnova stärka svensk kompetens kring hur industriellt innovationsarbete kan dra nytta av storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker. Utlysningen medger experiment vid såväl svensk som internationell forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker.

  Projektförslaget ska bygga på ett behov hos minst ett företag. Det kan vara allt från utveckling eller förbättring av nya material, läkemedel eller processer till behov att utreda varför komponenter försämras under användning. Arbetet i projektet ska avse verifiering av om neutron och/eller fotontekniker är lämpliga för att undersöka problemet. Projektet kan därför utgöra kompletterande aktiviteter till redan pågående utvecklingsarbete, som antingen bedrivs inom företaget eller tillsammans med andra parter.

  Projektaktiviteterna ska genomföras i aktiv samverkan med ändamålsenlig expertkompetens för planering och genomförande av relevanta experiment, samt för hantering och tolkning av mätresultat. Projektets konsortium ska därför även bestå av minst en svensk organisation som bistår med denna expertkompetens.

  Pilotprojektens experiment förväntas utgå från relativt väl etablerade metoder vid forskningsinfrastrukturen, där enbart mindre metodarbete och anpassning bedöms behövs för att kunna nyttjande en aktuell experimentstation (även kallat strålrör).

  Exempel på godkända projektaktiviteter omfattar:

  • Metodval och design av experiment, inklusive nödvändig anpassning av relevant experimentmiljö
  • Provberedning
  • Genomförande av experiment/mätning
  • Analys, behandling och tolkning av mätresultat/data, inklusive jämförelser med redan befintliga resultat från mer standardmässig analysutrustning eller modellering
  • Spridning av resultat

  Om samverkan med storskalig forskningsinfrastruktur

  Ett projekt som önskar utföra neutron- eller fotonexperiment vid en storskalig forskningsinfrastruktur behöver aktivt beviljas tillträde av densamma. I den här utlysningen medges alla typer av tillgänglighet för experimenttid, och alla stödberättigande kostnader som uppkommer hos en internationell forskningsinfrastruktur får upptas som konsultkostnad hos en av projektparterna. Därför kan du också söka stöd för experiment vid en internationell forskningsinfrastruktur för neutron- eller fotonteknik.

  Observera att experimenttid inte behöver vara formellt beviljad eller tidsbestämd när ansökan skickas in till Vinnova.

  Ansökan ska kunna beskriva och motivera hur det tänkta experimentet är tänkt att genomföras vid en namngiven forskningsinfrastruktur, och hur det är såväl tekniskt som tidsmässigt genomförbart. Därför behöver projektkonsortiet ha en uppfattning om vilken typ av experimentstation man önskar använda, hur mycket experimenttid som beräknas gå åt, samt att det bedöms som troligt att experimenttid kommer att medges inom en rimlig tidsperiod om Vinnova beslutar att bevilja ansökan.

  Om experimenttid redan har beviljats, men experimentet ännu inte har verkställts, så utgör en sådan bekräftelse i sig ett starkt underlag och kan bifogas ansökan

  Det är viktigt för oss att de projekt som finansieras kan visas upp och inspirera andra. Därför ska en sammanfattning med syfte, val av metod, aktörssamverkan och övergripande projektresultat göras tillgänglig för fri publicering och spridning i samband med projektets slutrapportering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  How to apply for funding

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsansvarig

  46 (0)8 473 31 89

  maria.ohman@vinnova.se

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 (0)8 473 3179

  marie.wikstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Vinnova’s IT support

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Page statistics Reference number 2018-02076