Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle vt 2022

Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som vill utvärdera, bygga kunskap om och visa potentialen med maskininlärning för verksamhetsprocesser i kommuner och/eller civilsamhällets organisationer. Projekten ska bygga på existerande data.

Vem kan söka?

Kommun eller civilsamhällesorganisation ska vara koordinator. Företag, universitet, högskolor och institut kan medverka som projektpart i roll som expertresurs.

Hur mycket kan ni söka?

Bidrag kan beviljas med max 600 000 kr per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 80% av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Utlysningens inriktning

   AI är ett samlingsbegrepp för flera olika datatekniker. En av de mest utvecklade är maskininlärning (ML). ML bedöms ofta vara den mest lättillgängliga AI-tekniken att börja med. I den här utlysningen vill vi få fler kommuner och organisationer i civilsamhället att starta sin AI resa genom att testa, bygga kunskap om och demonstrera potentialen med AI för sin verksamhet genom att genomföra ett projekt som använder maskininlärning.

   I den här utlysningen samarbetar vi med AI Sweden som är en nationell resurs för att främja AI-utvecklingen i Sverige. De projekt som beviljas kommer att erbjudas visst kunskapsstöd från AI Sweden och möjlighet att delta i nätverksträffar tillsammans.

   Målgrupper

   Utlysningen riktar sig till svenska kommuner och organisationer i civilsamhället (var för sig) som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta och organisatoriskt lärande.

   Det går bra att söka självständigt men vi ser gärna gemensamma ansökningar från två eller flera organisationer. (kommuner ELLER organisationer i civilsamhället tillsammans med relevanta parter)

   De flesta sökande kommer att behöva samarbeta eller anlita expertis inom AI/maskininlärning. Universitet, högskola, institut och företag med sådan expertis kan medverka i projekten som projektpart och/eller underleverantör, men inte vara koordinator (huvudsökande).

   Definitioner

   Med kommun menar vi här endast primärkommun (ej region) och projektet ska bedrivas i kommunens icke-ekonomiska verksamhet (ej kommunala bolag)

   Med civilsamhällets organisationer menas:

   • Organisationer inom den ideella sektorn.
   • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. (SVB) Vinsten ska vara ett medel för att driva verksamhet och inte ett mål i sig.
   • Självstyrande kooperativa verksamheter med oegennyttigt uppdrag och ofta med en ideologisk medvetenhet
   • Sociala företag, dvs företag där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå specifika samhällsnyttiga mål. Ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten eller i ett nytt samhällsnyttigt projekt.

   Observera ett endast juridiska personer kan medverka i projektet. Enskild firma kan inte delta som projektpart.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   I den här utlysningen kan ni söka medel för att testa, bygga kunskap om och demonstrera potentialen med AI för er verksamhet genom att genomföra ett projekt som använder maskininlärning.

   Projektet bör utgå från organisationens egna mål och strategi för arbete med AI och bidra till att organisationens kompetens och förmåga utvecklas. Projektet bör också utforska nyttan för kommunen/civilsamhällesorganisationens invånare/ brukare/medlemmar/intressenter.

   Resultaten från projektet ska ha potential att bidra till målen i Agenda 2030, till exempel genom nya eller förbättrade tjänster och processer, bättre beslutsstöd eller effektivare handläggning.

   Stöd beviljas inte till

   • projekt som befinner sig i en väldigt tidig fas, som till exempel syftar till att börja mäta eller leta efter data
   • projekt som huvudsakligen syftar till att utveckla nya metoder inom maskininlärning
   • löpande drift
   • investeringar i utrustning

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Följande kostnader är stödberättigande:

   Samtliga kostnadsslag som anges i Vinnovas allmänna villkor är stödberättigande i denna utlysning. Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader

   Kostnadsslagen är:

   • Personalkostnader
   • Utrustning, mark och byggnader (avskrivningskostnader)
   • Konsultkostnader och licenser
   • Övriga direkta kostnader
   • Indirekta kostnader
  • Projekten i den här utlysningen kan söka bidrag från Vinnova om maximalt 600 000 kronor. Projekten får pågå maximalt 12 månader.

   Krav på medfinansiering/egen insats

   Vinnovas bidrag får utgöra högst 80 procent av hela projektets totala stödberättigande kostnader. Minst 20 procent av projektet ska alltså finansieras av projektparterna i egeninsats.

   Vad menar vi med koordinator?

   Koordinerande projektpart, eller koordinator, är den projektpart som är huvudsökande och som står för projektets kommunikation med Vinnova. Koordinator tar emot projektets finansiering från Vinnova och förmedlar vidare budgeterade medel till eventuella övriga deltagande projektparter.

   Vad menar vi med projektpart?

   Alla organisationer som samarbetar i projektet är projektparter. Projektparterna bidrar till att planera och genomföra projektet, och delar på risker och resultat. Projektparten behöver inte nödvändigtvis få del av bidraget, men deltar och har kostnader i projektet, och anges som projektparter i ansökan. En projektpart är alltid en juridisk person. Om underleverantörer används i ett projekt är dessa inte projektparter.

   Bidrag per projektpart

   Hur hög stödnivå (procent av projektpartens totala stödberättigade kostnader) som kan beslutas per projektpart beror på vilken stödgrund som kan användas. Det avgörs i sin tur av vilken typ av organisation projektparten är. Följande maximala stödnivåer gäller:

   • Icke statsstöd
   • Denna stödgrund gäller organisationer i sin icke-ekonomiska verksamhet; tex kommuner och universitet, högskolor, forskningsinstitut.
   • Maximal stödnivå 100 procent av stödberättigade kostnader.
   • Experimentell utveckling
   • Denna stödgrund gäller organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, tex företag.
   • Maximala stödnivåer gällande bidrag för experimentell utveckling finner ni i denna tabell
   • Under vissa förutsättningar, som framkommer i tabellen ovan, gäller följande: små företag 60 procent, medelstora företag 50 procent, stora företag 40 procent.
   • Se definitioner av små, medelstora och stora företag.
   • Stöd av mindre betydelse
   • Maximal stödnivå 100 procent av stödberättigade kostnader.
   • Maximalt tillåtet stöd är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren.
   • Läs mer om stödgrund Stöd av mindre betydelse.
  • Bakgrund och syfte

   Denna utlysning är den första insatsen inom Kraftsamling AI för kommuner och Civilsamhälle som Vinnova driver i samarbete med AI-Sweden.

   Huvudsyftet med kraftsamlingen är att stimulera kommuner och civilsamhällets organisationer att snabbare komma igång med och dra fördelar av ansvarsfull AI inom relevanta områden. Det övergripande målet är en stärkt välfärd och större samhällsnytta genom målgruppernas tillämpning av AI-lösningar.

   Digitaliseringen i välfärden har pågått i decennier och AI är nu ett nytt tekniskt inslag i den möjliga verktygslådan. Ny teknologi skapar ytterligare behov av kompetens och förmågor i välfärdens organisationer. Förväntningarna på offentlig sektor att kunna leverera en ännu bättre och mer effektiv välfärd i och med de samhällsutmaningar som Sverige står inför är höga. Den största delen av välfärden ansvarar kommunerna för. Möjligheten till nya värden, ökad kvalitet och effektivisering för en bättre välfärd och samhällsnytta med hjälp av AI finns inom alla områden som rör kommunal verksamhet: från vård, omsorg och skola till kollektivtrafik, förvaltning och stadsplanering.

   Även civilsamhället är en viktig aktör i arbetet med att utveckla välfärden.  De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån sitt i grunden höga förtroendekapital bland medborgare.

   De främsta utmaningarna på vägen handlar bland annat om kompetens, tillgång till användbardata, samt juridiska och etiska frågor. För att framgångsrikt driva utvecklingen framåt behövs allt från kunskapsstöd och förändringledning till tekniska resurser.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030 som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Det ena perspektivet handlar om att både kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.
   • Det andra perspektivet handlar om att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Jämställd innovation för dig som söker finansiering

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektkoordinator, dvs den part som startar sin AI resa, är en (primär) kommun eller en civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag)
   • Sökt belopp uppgår maximalt till 600 000 kronor.
   • Projektets aktiviteter är inte påbörjade.
   • Projektbeskrivning i anvisad mall finns bifogad och den överskrider inte X sidor
   • CV finns bifogade i anvisad mall
   • Avsiktsförklaring/Letter of intent från projektkoordinatorns organisation finns bifogad
  • Vad bedömer vi?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar utifrån utlysningens formella krav och bedömningskriterier potential, genomförbarhet och aktörer. Varje kriterium består av underkriterier som beskrivs nedan.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss: https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/

   Potential

   • Projektets potential att bidra till nytta för sökande organisation (koordinatorn) och dess invånare, brukare, deltagare, medlemmar, intressenter etc.
   • Projektets potential att utveckla kompetens och förmåga i sökande organisation (koordinatorn) på ett sätt som ligger i linje med dennes mål och strategi för AI.
   • Projektets potential att på sikt bidra till nytta för andra organisationer, dvs att verksamhetsproblemet som projektet adresserar är relevant för andra kommuner eller civilsamhällesorganisationer.
   • Projektets potential att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030
   • Projektresultatens potential att bidra till ökad jämställdhet

   Aktörer

   • Att sökande organisation har tillgång till den kompetens, de samarbetsparter och de nätverk som behövs för att genomföra projektet.
   • Att projektet är väl förankrat i sökande organisations ledning.
   • Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på könsfördelning samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

   Genomförbarhet

   • Att budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål.
   • Att sökande organisation har en plan för hur projektet ska bidra till organisatoriskt lärande i hela organisationen.
   • Att sökande organisation kan redogöra för hur kunskapsöverföring från eventuella externa deltagande experter kan säkerställas.
   • Att sökande organisation kan redogöra för hur projektets resultat ska tas vidare och spridas.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen

   Hur bedömer vi?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som skickats till Vinnova via Intressentportalen. Läs mer om bedömningsprocessen på Vinnovas hemsida, https://www.vinnova.se/sok-finansiering

   De ansökningar som uppfyller samtliga formella krav granskas av tre särskilt utsedda bedömare som är förordnade av Vinnova. Bedömarna ger rekommendationer till Vinnova inför beslut om vilka som ska beviljas finansiering.

   I den här utlysningen planerar Vinnova att finansiera ca 10 projekt.

   Utöver en individuell bedömning av varje projekt så eftersträvar Vinnova i den här utlysningen att åstadkomma en spridning av de beviljade projektens verksamhets- och applikationsområden, samt mellan projekt som drivs av kommun respektive civilsamhällesorganisation.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av stödgrunderna ”icke statsstöd, experimentell utveckling” eller ”stöd av mindre betydelse”. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Bakgrund och syfte

   Denna utlysning är den första insatsen inom Kraftsamling AI för kommuner och Civilsamhälle som Vinnova driver i samarbete med AI-Sweden.

   Huvudsyftet med kraftsamlingen är att stimulera kommuner och civilsamhällets organisationer att snabbare komma igång med och dra fördelar av ansvarsfull AI inom relevanta områden. Det övergripande målet är en stärkt välfärd och större samhällsnytta genom målgruppernas tillämpning av AI-lösningar.

   Digitaliseringen i välfärden har pågått i decennier och AI är nu ett nytt tekniskt inslag i den möjliga verktygslådan. Ny teknologi skapar ytterligare behov av kompetens och förmågor i välfärdens organisationer. Förväntningarna på offentlig sektor att kunna leverera en ännu bättre och mer effektiv välfärd i och med de samhällsutmaningar som Sverige står inför är höga. Den största delen av välfärden ansvarar kommunerna för. Möjligheten till nya värden, ökad kvalitet och effektivisering för en bättre välfärd och samhällsnytta med hjälp av AI finns inom alla områden som rör kommunal verksamhet: från vård, omsorg och skola till kollektivtrafik, förvaltning och stadsplanering.

   Även civilsamhället är en viktig aktör i arbetet med att utveckla välfärden.  De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån sitt i grunden höga förtroendekapital bland medborgare.

   De främsta utmaningarna på vägen handlar bland annat om kompetens, tillgång till användbardata, samt juridiska och etiska frågor. För att framgångsrikt driva utvecklingen framåt behövs allt från kunskapsstöd och förändringledning till tekniska resurser.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030 som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Det ena perspektivet handlar om att både kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.
   • Det andra perspektivet handlar om att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Jämställd innovation för dig som söker finansiering

  • Datum
   Ändring
   16 maj 2022

  Presentation av erbjudandet

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Se videon på separat webbplats i separat fönster

  Övrig information

  Här kan du knyta ihop dig med andra som går i samma tankar eller lära dig om sådant som redan är igång:

  https://my.ai.se/

  Om du representerar en kommun så kan du också använda delningstjänsten eller gå med i AI-nätverket för kommuner och regioner:

  Lär dig mer

  Projekt som beviljats medel i tidigare utlysningar riktade till offentlig sektor (skrolla längst ner).

  Mer om hela kraftsamlingen som riktar sig till kommuner och civilsamhället.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Bjurström

  Handläggare

  +46 8 473 30 89

  Jonas Gumbel

  Handläggare

  +46 8 473 32 62

  Fredrik Weisner

  Handläggare

  +46 8 473 31 80

  Eva Nyström

  Administratör

  +46 8 473 31 21

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00880

  Statistik för sidan