Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utvärdering av strategiska innovationsprogram efter sex år: 2019

Book cover Utvärdering av strategiska innovationsprogram efter sex år: 2019
Published
2019-December
Series number
VR 2019:15
Publisher
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Author
Tomas Åström – Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold – Technopolis Ltd
ISBN
ISSN
Number of pages
62

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Syftet med programmen är att uppnå nationell kraftsamling av kompetens, stimulera till nya innovationsinvesteringar, nya samarbeten och nya nätverk med gemensamma mål för internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den första generationens strategiska innovationsprogram (SIP) som vid uppdragets början hade varit verksamma i sex år. Syftet med utvärderingarna är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoren att utveckla och förbättra programmen på bästa sätt.

Totalt har 17  strategiska innovationsprogram startats i fyra omgångar. De fem program som startade under 2013 har nu genomgått en sexårsutvärdering.

De fem utvärderingarna och denna metautvärdering genomfördes under perioden januari till december 2019.

Ta del av de fem delrapporterna 

Last updated 15 December 2022

Page statistics