Published
2019-December
Language
Swedish
Series number
VR 2019:19
Series
Vinnova report
ISBN
ISSN
Number of pages
75
Author
Johan Nylander, Arivan Tutal, Tomas Åström, Torbjörn Fängström, Markus Lindström, Sebastian Eriksson Berggren – Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold – Technopolis Ltd
Price
Publisher
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Reference number
2018-02397
Subject
Materials, Product realisation, About Vinnova, Research and development in business

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Syftet med programmen är att uppnå nationell kraftsamling av kompetens, stimulera till nya innovationsinvesteringar, nya samarbeten och nya nätverk med gemensamma mål för internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den första generationens strategiska innovationsprogram (SIP) som vid uppdragets början hade varit verksamma i sex år. Syftet med utvärderingarna är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoren att utveckla och förbättra programmen på bästa sätt.

Totalt har 17  strategiska innovationsprogram startats i fyra omgångar. De fem program som startade under 2013 har nu genomgått en sexårsutvärdering. De fem utvärderingarna och metautvärderingen genomfördes under perioden januari till december 2019.

Last updated 11 December 2019

Page statistics