C-Feed

Reference number
Coordinator MARIN BIOGAS SVERIGE AB
Funding from Vinnova SEK 997 500
Project duration November 2016 - April 2017
Status Completed
Venture Circular economy
Call Circular flows - a call within circular biobased economy (pre-studies)

Purpose and goal

Syftet med projektet är att skapa ett nytt cirkulärt system för hållbar produktion av foderråvara baserad på inhemsk odlad sjöpung. I förprojektet har kundbehov analyserats och tre lämpliga marknadssegment identifierats. Intresset för konceptet är stort och en plan för verifiering har utvecklats tillsammans med potentiella kunder och testinstitut. En initial affärsplan har definierats för kommersialisering av foderåvaran.

Expected results and effects

Med detta projekt vill vi skapa ett alternativ till nuvarande resursförbrukande system för livsmedelsproduktion för att möta ett ökat behov av ekologiskt producerade livsmedel. Vi vill introducera ett cirkulärt system för kväve och fosforflöden, som återför näringsämnen från ett allt för näringsrikt hav tillbaka in i livsmedelsproduktionen. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda foderproducenter en ny cirkulärekonomisk foderråvara baserad på inhemskt odlad sjöpung (Ciona Intestinalis).

Planned approach and implementation

En viktig del i arbetet har varit att identifiera kundbehov i nära och iterativa interaktioner med potentiella kunder för att verifiera potential och utveckla en plan för vidare utveckling. Regulatoriska aspekter har kartlagts och inga hinder har identifierats att använda Ciona som foderråvara. Labbtester har genomförts med goda resultat som visar ett proteininnehåll över 60 % samt god smältbarhet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.