Sverige och FP7

Rapportering av det svenska deltagandet i EUs sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Published
2009-March
Language
Swedish
Series number
VA 2009:05
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-85959-48-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
104
Author
Erica Tenevall - Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2007-03595
Subject
EU

2007 inleddes EUs sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som kommer att pågå fram till 2013. Liksom tidigare generationer ramprogram har FP7 inriktats på områden som antas stärka Europas konkurrenskraft, hjälpa till att lösa sociala och strukturella problem och utveckla och implementera kraftfull forskningspolicy.

Föreliggande rapport beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7 med avseende främst på program, organisationstyper och samarbete. FP7 är ännu i startgropen sett till utfall och resultat, vilket avspeglas i rapportens olika delar. De svenska resultat som diskuteras i rapporten är tentativa och kan komma att förändras varefter arbetet inom ramprogrammet fortskrider.

Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till framgångsrika strategier för europeiskt samarbete. Både beslutsfattare, potentiella deltagare och andra med intresse för europeiska forskningsfrågor hoppas kunna vara behjälpta av innehållet.