AI-miljöer i Sverige

En översikt över miljöer som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens

Published
2019-June
Language
Swedish
Series number
Vinnova Rapport
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-87537-83-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
21
Author
Vinnova
Price
Publisher
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Reference number
Subject
Information and communications technology

Artificiell intelligens (AI) kan definieras som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är också beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde där verksamheten syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Rapporten presenterar en översikt över ett antal forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer) som tagit på sig ett ledarskap och som samlar och koordinerar utvecklingskrafter och kompetens för utveckling av artificiell intelligens. Miljöerna har olika karaktär och utgörs av forsknings- och utbildningsmiljöer, testbäddar, inkubatorer, hubbar, arenor och nätverk.

Översikten innehåller 39 AI-miljöer som arbetar för utveckling av artificiell intelligens. De festa har sin hemvist på universitet, högskolor eller institut medan några är internationella.

Studien är gjord som en kartläggning och syftet är att samla information om miljöer i Sverige som arbetar för utveckling av artificiell intelligens på en grund som inte är kommersiell. Informationen ska ge ökad kunskap om det innovationssystem som verkar för utvecklingen av artificiell intelligens.

Last updated 11 October 2019

Page statistics