Strengthening Academic and Industrial Image Analysis Collaboration through Meriting

Reference number
Coordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Centrum för bildanalys
Funding from Vinnova SEK 1 130 000
Project duration December 2009 - November 2012
Status Completed

Purpose and goal

Målet och syftet med projektet är att projektledaren, Dr. Ida-Maria Sintorn får möjlighet att meritera sig akademiskt och industriellt inom området virusanalys. Meritering består i huvudsak av tillämpad forskning, utbildning och införskaffande av projektledningserfarenheter.

Results and expected effects

Projektet förväntas leda till en stark koppling och kunskapsflöde mellan akademi, Centrum för bildanalys, och industri, Vironova AB, vars kärnteknik baseras på bildanalys. För projektledaren förväntas projektet leda mot en docentur, möjligtvis patent, ett flertal publikationer, samt utbildning och erfarenhet inom utbildning, ledarskap och projektstyrning vilka alla är både akademiskt och industriellt mycket meriterande.

Approach and implementation

Projektledaren kommer under projekttiden vara anställd på Centrum för bildanalys men befinna sig åtminstone en dag per vecka hos Vironova AB. Vid Centrum för bildanalys kommer hon handleda doktorander, utbilda sig inom pedagogik och ledarskap, bedriva tillämpad bildanalysforskning, samt publicera artiklar. Vid Vironova kommer hon tillämpa och implemenetera forskningsmetoder, få insyn och ansvara för kundprojekt, möjligen skriva patent och införskaffa projektledningserfarenheter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.