Neurogame Platform

Reference number 2014-04253
Coordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 476 000
Project duration December 2014 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

rojektets övergripande mål var att att utveckla neurogames plattform och spel, med syfte att bli den ledande plattformen och verktygen for neurogames inom framtidens halsa och sjukvård, samt utbildning. I steg ett var målet att forma ett konsortium, genomföra en eventdriven designprocess som avslutas genom utveckling av en första prototyp. Detta har genomförts inom ramen för projektet och så tillvida kan målen för steg 1 anses vara uppnådda.

Results and expected effects

Projektets utfall består av identifieringen av ett särskilt fokusområde att arbeta vidare inom. Det handlade om att nyttja BCI för att samla data om och därigenom få bättre kunskap om gruppers olika processer och resultat. Det kan handla om att förstå och se processer relaterandes till stress, koncentration och fokus i olika situationer. En initial prototyp för gruppbaserad BCI utvecklades och testades. Utifrån detta initiala test kan vi se att det finns flera områden att ta arbetet vidare kring, men där många utmaningar av såväl teknisk, metodologisk som marknadskaraktär.

Approach and implementation

Projektets upplägg bestod i att genom en eventdriven designprocess i ett antal steg (iterationer) inom konsortiet utveckla och bygga kunskap inom projektets område. En initial orienteringsfas efterföljdes av en konceptutvecklingsfas där ett antal workshopar genomfördes. Genom dessa identifierades det vidare fokus arbetet med neurogame platform tog. I en ytterligare workshop testades de allra första prototyper av ett koncept för gruppbaserad BCI och en analys genomfördes. Projektet har alltså följt den uppsatta projektplanen och genom detta avslutat steg 1.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.