Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Joint Academy - Restoring freedom of movement to millions of people through science and technology

Reference number
Coordinator ARTHRO THERAPEUTICS AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration February 2018 - July 2018
Status Completed

Purpose and goal

Vår målsättning med projektet var att leverera en strategi och affärsplan för hur Joint Academy kan distribueras globalt, och därmed vara ett steg närmare att fundamentalt ändra hur artrospatienter behandlas. Vi anser att vi har uppfyllt vår mål då vi har kartlagt USA, och mer specifikt Kalifornien, för vår första tänkta nya marknad för vår expansion. Vi lyckades rekrytera en nyckelperson, och har tillsammans identifierat flertalet strategiska samarbetspartners, viktiga stakeholders - och initierat dialoger hur Joint Academy kan distribueras.

Expected results and effects

Vi har lyckats erhålla tre projektplaner- och studieprotokoll med strategiska samarbetspartners för att genomföra studier på våra nya tänkta marknader. Vi har erhållit skriftliga avsiktsförklaringar att dessa studierna ska genomföras, om finansiering finns. Vi har även kartlagt USA, och mer specifikt delstaten Californien, som vår tänkta första internationella marknad. Vi har analyserat marknaden, och sedermera kartlagt alla regulatoriska aspekter inom hälso- och sjukvård och telemedicin som är nödvändigt för oss. Vi har även valt affärsmodell och tänkt prisstrategi.

Planned approach and implementation

En stor vikt i början av projektet var mot att rekrytera en nyckelperson i US. Vi lyckades att anställa en person med en gedigen branschkunskap. Med hjälp av denna rekrytering, har vi på ett enklare sätt kunna identifierat flertalet strategiska samarbetspartners, och senare även erhållit avsiktsförklaringar att genomföra studier (om finansiering finns). Att vi lyckades rekrytera en nyckelperson, gav oss möjligheten att på plats utforska och kontakta stakeholders- och personer inom hälsosektorn - för att konkret initiera dialoger hur Joint Academy kan distribueras.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 9 February 2018

Reference number 2018-00113

Page statistics