iHubs Sweden

Reference number 2017-02689
Coordinator PEAK REGION AB - Peak Region Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 1 200 000
Project duration May 2017 - December 2018
Status Ongoing

Purpose and goal

Detta projekt syftar till att vidareutveckla de styrkor som byggts upp genom dagens Vinnväxtinitiativ, och samtidigt stärka initiativens och programmets bidrag till och position i de större innovations/tillväxtsystemen. Detta genom att analysera och värdera de erbjudanden och funktioner som hittills byggts upp. Kartlägga hur väl de offentliga aktörerna på regional/nationell nivå känner till och kan bedöma de värden som initiativen skapar, och hur dessa kan vidareutveckla sina innovations/tillväxtsystem genom tydliga och riktade satsningar på initiativ liknade Vinnväxt.

Expected results and effects

Genom en bred samverkan mellan befintliga initiativ ska projektet bidra till en bättre förståelse för programmets och dess initiativs verkliga roll och betydelse i de större innovations- och tillväxtsystemen, skapa förutsättningar för effektiva stöd vad gäller initiativens långsiktiga professionalisering och kompetensutveckling, utveckla och pröva alternativa sätt att beskriva initiativens samlade erbjudande till dess olika intressentgrupper både inom och utom Sverige.

Planned approach and implementation

Projektet löper över 2 år med början i maj 2017. Under det första året kommer stort fokus att läggas på kartläggningar och analyser av initiativens roll och betydelse i de större systemen medan det andra året lägger något större tonvikt vid uppbyggnad av en gemensam plattform för engagerade initiativ. De aktiviteter som genomförs under det andra år 2 kommer att utgå från de resultat som skapats under år 1 och inkludera ett antal pilottester i samverkan med engagerade initiativ. Detta i syfte att pröva och validera de beskrivningar, idéer och slutsatser som skapats under det första året.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.