Sammanfattning - Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

Betydelsen av forskning och förnyelse för den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft

Published
2009-May
Language
Swedish
Series number
VA 2009:11
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-85959-56-3
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
32
Author
Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2008-01913
Subject
Transportation

I början av 1990-talet satsade staten, i nära samarbete med fordonsindustrin, på ett fordonsforskningsprogram, ffp. Båda parter satsade de första åren 30 miljoner kronor per år var. Den viktigaste effekten blev att det, bland annat genom att industrin kunde anställa forskarutbildade personer, bidrog till att stärka fordonsindustrins forskningskompetens och både intresse och förmåga att ta till sig forskningsresultat i sin egen utvecklingsverksamhet. Det bidrog också till att stärka samarbetet med högskola och forskningsinstitut och till att stärka personbilstillverkarnas interna konkurrenskraft inom de utlandsägda koncernerna. Såväl Volvo PV som Saab kunde med ffps hjälp upprätthålla koncerninterna Excellence Centers inom betydelsefulla teknikområden.

Fordonsforskningsprogrammet har alltså gett väsentliga bidrag till vidmakthållandet av den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft, genom stärkt forskningskompetens och absorptionskapacitet, stärkta samarbetsrelationer med högskola och institut, stärkt intern konkurrenskraft för personbilstillverkarna inom de utlandsägda koncernerna samt viktiga forskningsresultat som kunnat tillämpas i produktutvecklingen.

För den fullständiga effektanalysen se "Effekter av statligt stöd till fordonsforskning" (Vinnova Rapport/Analys VA 2009:02).

For summary in English see/för engelsk sammanfattning se "Summary - Impact of Government Support to Automotive Research" (Vinnova Report/Analysis VA 2009:12).