Published
2011-May
Language
Swedish
Series number
VR 2011:04
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-36-6
ISSN
1650-3104
Number of pages
62
Author
Christina Johannesson - Kontigo AB & Monica Winge - Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
Subject
Health, Information and communications technology, Services

eHälsa får allt större politisk betydelse, dels på grund av kraftigt ökande kostnader och behov i vård och omsorg, men också för möjligheterna som tillväxtområde, både nationellt och internationellt.

I Sverige pågår en omfattande utveckling av informationssystem och e-tjänster i eHälsostrategins anda. Dock återstår mycket arbete för att nå fram till hållbara e-tjänster med värde och nytta för individen/vård- och omsorgstagaren. Inte minst gäller detta behovet av lösningar som, med strategin som bas, tar sin utgångspunkt i verksamheten och dess resultat för kunden/medborgaren, snarare än i tekniken och hur vård och omsorg organiseras.

Rapporten resonerar kring möjliga kritiska faktorer som påverkar utvecklingstakten, för att sedan kunna identifiera vilka eventuella särskilda insatser som skulle kunna behövas för att stärka innovationssystemet vård och omsorg med avseende på informationssystem och e-tjänster som kan skapa värde för individen/patienten.