SIVPRO - Shape Inspection by Vision in Production

Reference number 2014-05190
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik/avd Materialmekanik
Funding from Vinnova SEK 3 500 000
Project duration December 2014 - April 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call Produktion hösten 2014

Purpose and goal

Syftet med projektet var att genomföra en industriell demonstration av ett system för automatisk geometrikontroll av tillverkade produkter för komponenter som transporteras på ett löpande band. Detta mål har inte uppfyllts. Däremot har de tekniska krav på systemet som upprättades inför projektstart uppfyllts eller till och med överträffats. Idag finns ett system som med tillräcklig precision klarar av att kontrollera formen hos fritt rörliga komponenter tillverkade med en frekvens på upp till 0.5 Hz.

Expected results and effects

Vid en installation så identifierades en målsättning om en minskad kassation på 20%. Dessutom identifierades som en effekt av projektet en minskad variation av geometriutfall, en ökad tillgänglighet, minskad förslitning och behov av underhåll, ökad kontroll av tillverkade produkter och minskade ställtider. Inga av dessa effekter har kunnat verifieras, vilket inte heller var syftet med projektet. Istället har en rad tekniska systemkrav verifierats vilka kan resultera i dessa förväntade effekter om systemet används på rätt sätt.

Planned approach and implementation

Detta projekt har varit ett samarbete mellan tre akademiska parter och fem företag. De akademiska parterna hade ansvar för vardera utvärderingsmjukvara, systemintegration och användaranalys medan de deltagande företagen representerade olika delar av tekniken. Ett av företagen var slutanvändare. Upplägget innehöll redundans på det sätt att två olika system utvärderades, vilka tillhandahölls av två olika företag. Den största bristen i projektet var att ingen av projektdeltagarna hade total kontroll över ingående teknik. Detta medförde att projektet kunde blockas av en part.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.