Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

GEOTEK.

Reference number
Coordinator Energeotek Aktiebolag - Energeotek AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2017 - October 2018
Status Completed

Purpose and goal

Övergripande mål är att vidare optimera och slutföra vårt geologiska värmeväxlingssystem, NxGeo för att möjliggöra konstruktionen och tillverkningen av den första kommersiella referensanläggningen i Sverige efterföljande etableringar i Europa och övriga världen. Vi har optimerad konstruktionen av den geotermiska värmeväxlaren i en iterativ process. Samarbeten har etablerats och utvecklats med en grupp relevanta aktörer som i samverkan kommit fram till en design och prestanda som möjliggör demonstration i olika geologiska miljöer, till 40% lägre kostnad.

Expected results and effects

Geotermiska exploateringstemperaturer och andra förutsättningar för energisystemet uppnås samtidigt gå in i kommersialiseringsfas med ett första kontrakt med betalande kund. Kina är det fall som kommit närmast med långtgående diskussioner om att sätta upp en demonstrationsanläggning i Schangsou. Ur ett samhälligt perspektiv och bidrar vi till att Sverige blir 100% fossilfritt till år 2040, i enlighet med regeringens mål.

Planned approach and implementation

Upplägg och genomförande för denna förstudie är en iterativ process byggd på uppskattningar och prognoser som utvärderas och vidareutvecklas i dialog med samarbetspartners. Tidiga prognosunderlag har byggt på en metod att borra flera borrhål i en ”closed loop”, men ingen leverantör har kunnat garantera precision i borrningen på detta sätt. Det blir även termodynamiskt ineffektivt, därför har vi övergivit denna metod och koncentrerar oss i fortsättningen på att borra endast ett hål i ett integrerat system.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 6 December 2017

Reference number 2017-03709

Page statistics