Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Innovativa lösningar kan minska klimatutsläppen

Published: 26 March 2019

Klimatneutral betongindustri, lösningar för elektrifierade persontransporter i städer och kolinlagring i jordbruksmark. Det är några av de 54 nya samverkansprojekt som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som Vinnova satsar på.

Projekten får finansiering genom programmet Utmaningsdriven innovation där företag, universitet och högskolor, offentlig sektor och andra aktörer samarbetar långsiktigt för att möta samhällsutmaningar och bidra till hållbar tillväxt.

Nu får 54 projekt finansiering med sammanlagt 27 miljoner kronor i ett första steg där projekten initieras.

- Utöver fokus på sociala utmaningar ser vi en stor kraftsamling från många sektorer och branscher på innovativa lösningar som kan bidra till att möta klimatutmaningen. Det här är början på en spännande innovationsresa för dessa samverkansprojekt som vi ser fram emot att följa, säger Andreas Netz, ansvarig för Utmaningsdriven innovation på Vinnova.  


Några av de projekt som får finansiering:

Klimatneutral cement- och betongindustri
Projektet ska skapa en nationell strategi för implementering av färdplaner för klimatneutralt byggande för cement- och betongbranscherna med sikt på en nollvision för CO2-utsläpp från cementproduktionen år 2030, framtagning av klimatneutral betong 2030 och att all betong ska vara klimatneutral år 2045.
Åtta parter under ledning av RISE

Elektrifierade persontransporter - en del av den smarta staden
Projektet ska utveckla ett system för att optimera och beräkna energibehov, vilken kan ligga som grund för en fordonsdepå som bidrar till ett mer stabilt elnät som bättre kan nyttja förnyelsebar energiproduktion från sol och vind.
Tre parter under ledning av Thyni & Viketoft Innovation AB

Klimatkompensation för kolinlagring i svensk jordbruksmark
Projektet ska skapa en ny tjänst för klimatkompensation för kolinlagring i jordbruksmark, genom ett system för att koppla ihop aktörer, kunskap om metoder och en teknisk lösning för att genomföra klimatkompenserande transaktioner.
Fyra parter under ledning av MiljöMatematik i Malmö AB

Detektering av hat i digitala miljöer
De digitala miljöerna har gjort att spridandet av hatbudskap blivit ett stort problem. Projektet ska utveckla tekniska lösningar som kan användas för att identifiera hatbudskap i text på svenska, något som exempelvis polisen senare ska  kunna använda i sitt arbete.  
Tre parter under ledning av Totalförsvarets Forskningsinstitut

Se alla projekt här

Last updated 26 March 2019

Page statistics